Vil ha opphaver-paragraf

MED FOKUS PÅ FORFATTERNE: Arne Vestbø (foto: Ilja C. Hendel)

- Bokloven må ha en egen paragraf om at opphaverorganisasjoner har rett til å inngå standardavtaler med forlag, mener Arne Vestbø og NFFO.

– Formålsparagrafen må være klar på hva som er begrunnelsen for og den ønskede effekten av bokloven. § 1 i loven fra 2013 er forholdsvis god, men bør bearbeides noe språklig. Det bør også vurderes om betydningen en boklov vil ha for ytringsfriheten og en åpen og opplyst offentlighet, skal tas med, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), med referanse til foreningens innspill til ny boklov.

Rimelig vederlag

I likhet med andre boklov-tilhengere, løfter NFFO og Vestbø frem fastprisen som bærebjelken i en ny lov:

– Å lovfeste fastprisprinsippet er grunnleggende. Etter NFFOs mening bør varigheten settes slik at muligheten til rimelig vederlag for forfattere holdes ved like over tid og ikke blir for ferskvarepreget. Vi mener som tidligere at en fastprisperiode bør omfatte utgivelsesåret og påfølgende kalenderår.

Foreningen ønsker også å beholde skaffe- og leveringsplikten, som har vært en sentral del av fastprisregimet og viktig for å nå lesere over hele landet. NFFO peker på at selv om det er betydelige forskjeller mellom fysiske og digitale utsalg, mener de i utgangspunktet at det er viktig å beholde dette prinsippet så langt som mulig. Dette av hensyn til enkeltforfatteres mulighet til å tjene penger på bøkene sine i flest mulige kanaler, og for å sikre lesernes tilgang til litteratur.

Relevant EU-direktiv

NFFO peker spesielt på én annen faktor de gjerne ser inkludert:

– Bokloven må ha en egen paragraf om at opphaverorganisasjoner har rett til å inngå standardavtaler med forlag. Denne paragrafen bør utvides sammenlignet med § 4 i loven fra 2013, og kan gjerne presisere at dette gjelder for alle leverandører og alle utnyttelsesformer. Slik vil den ha en positiv virkning for en samlet forfatter- og oversetterstand i Norge. NFFO mener også at kapittel 3 i EUs DSM-direktiv, som skal implementeres i norsk lovverk, inneholder flere artikler som er relevante for bokloven. Disse omhandler særlig fire forhold: Opphaveres rett til rimelig vederlag. En informasjonsplikt hos forlagene til regelmessig å gi oppdaterte, relevante og uttømmende opplysninger til opphaver om bruken av verket. En bestemmelse om avtalejustering som åpner for at en opphaver kan sikres ytterligere vederlag dersom det viser seg at det opprinnelige vederlaget var urimelig lavt sammenlignet med de inntekter verket har generert. Og avslutningsvis en mulighet til å etablere en tvisteløsningsordning med bestemmelser om en prosess der eventuell mekling og voldgift inngår.

Rabattak eller ei?

Hvor står så NFFO og Vestbø i den mye omtalte striden om såkalt rabattak eller ei? Med ett bein i hver leir, skal vi tolke svaret:

– Departementet må avveie de ulike hensynene som finnes om hvorvidt bokloven skal ha en bestemmelse om rabattak for salg fra forlag til bokhandel. Slik dagens normalkontrakter er utformet, er det forskjell i de ulike normalkontraktene og utnyttelsesformene på om forhandlerrabatten får direkte konsekvens for opphaverens inntekt. Generelt er det likevel ingen tvil om at høye rabatter til bokhandlerleddet vil innvirke på økonomien til dem som skaper bøkene som selges. På den annen side har vi forståelse for bokhandlernes analyse av at et rabattak kan påvirke breddesalget negativt, ved at de tar inn færre titler. Spørsmålet om rabattak må derfor sees i sammenheng med abonnementer og eventuelt andre virkemidler.

Les også:

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies

0 Delinger