– Vanskelig nå – og det kan bli verre

BEKYMRET: Mange av Taran Bjørnstads medlemmer i NBU driver mye med arrangementer og formidling i tillegg til å skrive bøker.

Dette sier Taran Bjørnstad i NBU. Her er situasjonsrapporten fra forfatterforeningene og hva de tenker om den nærmeste tiden.

Situasjonen endrer seg raskt og uttalelser til media er ferskvare, men disse ble innhentet i går.

Taran Bjørnstad er leder av Barne- og ungdomsbokforfatternes forening:

– NBU har spilt inn nødvendige helt avgjørende tiltak sammen med de andre skribent foreningene /forleggerforeningen og Forfattersentrum, i tillegg til det kunstnernettverket kollektivt har spilt inn. En del av tiltakene er allerede iverksatt (i stor eller mindre grad) , annet vil det ta tid før kommer på plass.

– Vurdering av de fremlagte krisetiltakene fra Storting/regjering?

– Vi kjenner en takknemlighet for imøtekommenhet fra KUD – løsninger tar oss et skritt på veien.

– Spesielle tiltak og aktiviteter i din foreningene i tiden vi nå er inne i?

– Lønnen til forfatterne er varierende, det er noe av hovedproblemet med utregningen av støtten fra NAV. For aktive BUbok forfattere er formidling en stor og viktig del av inntekten. Denne inntekten vil variere – ettersom om man skriver eller turnerer. De som har skrevet det siste året, har gjerne liten inntekt å vise til, og hadde kanskje regnet med inntekten fra formidling etter endt skriveperiode – som for mange er nå… Forfatterne sparer økonomisk for i perioder å skrive, etter endt skriveperiode er det gjerne tomt – og formidlingsarbeid med turneer/enkeltoppdrag/skrivekurs er en planlagt og nødvendig del av forfatterlivet. Dette faller nå for mange bort. Akuttbehovet er stort, og NBU har veldig mange aktive formidlere, som har fått turneer og oppdrag avlyst. Det meldes om mange oppdragsgivere utbetaler honorar etter avtale tross avlysninger. Forfattersentrum, som vi samarbeider tett med, jobber aktivt for at alle avtaler følges opp. Det inngås ikke nye avtaler, og planlagte turneer settes på vent. Det er vanskelig nå, og det kan bli verre.

– Hvilke spørsmål får dere hyppigst fra medlemmene?

– Forfattere som tar kontakt er fortvilet. Flere har forsøkt å få kontakt med NAV uten hell. NAV melder jo om ekstremsituasjon – med en pågang det tar tid å behandle…

– Flere institusjoner og foreninger arbeider med kriseløsninger. Forfattersentrum og Litteraturhuset har etablert et formidlingskrisefond, hvor både NFFO og NBU bidrar. Vi håper flere foreninger blar opp. I tillegg arbeider styret vårt nå med å etablere et krisefond til aktive BUbok forfattere. Vi har et solidaritetsfond vi arbeider for å utvide og vil allokere betydelige midler dit. Dette vil mest sannsynlig komme på plass i løpet av neste uke. Her vil det bli mulig å søke om solidaritetsstipend i en overgangsfase – og det vil være øremerket for forfattere som har fått planlagte oppdrag og turneer avlyst pga korona-krisen.

– Svært kritisk for mange

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO sier:

Arne Vestbø (Foto: NFFO)

– Dette er naturligvis svært kritisk for mange forfattere og oversettere, i første rekke dem som jobber som frilansere. Vi har også en del medlemmer med fast jobb på universiteter og høgskoler, og de er i mindre grad berørt i første omgang. Men foreløpig vet vi altfor lite om hva situasjonen vil bety for bokbransjen som sådan. En krise i forlag og bokhandel er også en krise for den enkelte skribent. Et lysglimt i det hele er at fellesskapet styrkes for hver dag som går. At vi har sterke foreninger i Norge, som for eksempel NFFO, gjør at den enkelte faglitterære forfatter og oversetter kan vite at det er noen som jobber for dem i den kritiske situasjonen.

– Vurdering av de fremlagte krisetiltakene fra Storting/regjering?

– Jeg er svært positiv til at myndighetene kom så raskt på banen med substansielle tiltak, og tror de første krisetiltakene vil fungere godt for den enkelte forfatter og oversetter. Men jeg er spent på hva de kommer opp med for bokbransjen som sådan. Kulturlivets betydning er vanskelig å verdsette i kroner og ører.

– Spesielle tiltak og aktiviteter i din forening i tiden vi nå er inne i?

– Vi er opptatt av å finne balansen mellom å vise handlekraft og sindighet. NFFO vil gjerne gjøre mye, men vi vil heller ikke stå i veien for andres gode initiativ. Rent økonomisk har vi foreløpig gått inn med en honorarstøtte på til sammen 1,25 millioner kroner til skriving av artikler i Store Norske Leksikon og 100 000 kroner til digital formidling hos Litteraturhuset i Oslo. Så har vi laget en egen side for sakprosaformidling på Facebook, kalt Prosit sakprosa! Dessuten driver vi med utstrakt informasjonsvirksomhet, og gir hele veien innspill til myndigheter og andre bransjeaktører om hva vi mener er gode tiltak. Det er nok å holde på med!

– Hvilke spørsmål får dere hyppigst fra medlemmene?

– Vi har naturligvis fått noen spørsmål fra medlemmer som går på deres rettigheter i situasjonen som har oppstått, og forskjellige forhold som omhandler konsekvenser dette har for arbeidshverdagen. Mange sitter for eksempel vanligvis og jobber på arkiver og bibliotek med god tilgang til litteratur og dokumenter – kan vi gjøre noe for dem? Jeg vil også trekke fram solidaritetsånden i foreningen vår. For mange stiller rett og slett spørsmålet: «Hva kan vi som forening gjør for dem som er berørt sterkest?»

– Største trussel: Boksalget går ned

Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet:

Eystein Hanssen (Foto: Agnete Brun)

– Situasjonsbeskrivelse?

– Våre medlemmer opplever risiko for inntektstap på flere områder. På kort sikt er det bortfall av oppdrag på skoler, kulturarenaer og bibliotek. Her presset vi raskt på, sammen med CREO og Dramatikerne gjennom LO-systemet, for at myndighetene skulle gi selvstendig næringsdrivende tilsvarende rettigheter som lønnsmottakere, og at de offentlige oppdragsgiverne måtte utbetale honorar for inngåtte avtaler. Samtidig er det viktig at kulturorganisasjoner får støtte til å overleve krisen, slik at forfattere og alle andre selvstendige kulturarbeidere også får oppdrag når krisen er over.

– Så fremt de offentlige oppdragsgiverne som skoler, biblioteker og kulturhus i statlig eller kommunalt eie står ved inngåtte avtaler, er forfatterne på kort sikt rammet i mindre grad enn for eksempel musikere.

– En langt større trussel er likevel om boksalget går ned. Da rammes hele bransjen. I øyeblikket er det knapt annen handel i samfunnet enn mat og det aller mest nødvendige, men vi får faktisk signaler om at det er en økning i digitalt konsum av bøker. Vanskelig å spå hva dette kan føre til på lang sikt.

– Vurdering av krisetiltakene fra Storting/regjering

– Jeg tenker at regjering og Stortinget har lyttet til signaler og handlet relativt raskt. Dette er en ekstraordinær situasjon der absolutt alle i samfunnet rammes. Det er en riktig og viktig avgjørelse å inkludere selvstendig næringsdrivende i støttepakkene. Her faller forfattere og andre kulturarbeidere med næringsinntekt i samme økonomiske bås som f. eks. frisører og snekkere.

– Jeg er mest bekymret for samfunnets evne og vilje til å satse på kultur etter krisen. Kulturlivet kan ikke leve på staten alene, og om vi nå får et ras av konkurser, herunder også forlag og bokhandlere, vil det se stygt ut på andre siden. I øyeblikket diskuteres støttepakkenes størrelse, det er naturlig, men med et slikt økonomisk tilbakeslag vi nå opplever, vil det kreve år med støtteordninger og incentiver for at hele kultursektoren, og dermed litteratursektoren, skal komme seg på beina igjen. Det er viktig at også privat sektor ser kultur som et område man vil satse og investere i.

– Spesielle tiltak i din forening?

– Vi forsøker å holde medlemmene løpende orientert om konsekvensene for den enkelte av myndighetenes avgjørelser. Vi har etablert en Facebook-gruppe for alle typer litteraturformidling, «Orddeling – Forfattere deler leseglede i koronaens tid». Den er åpen for alle, selvsagt, og fikk raskt en del aktivitet. Ellers må det legges til at forfattere er en gruppe som er vant til hjemmekontor, så arbeidssituasjonen er for de som skriver på et prosjekt,påvirkes ikke like mye som for andre yrkesgrupper.

– Hva spør medlemmene om?

– Hvilke sosiale rettigheter har jeg? Det umiddelbare behovet med NAV og ekstraordinære rettigheter ble besvart tidlig i krisen.

Må ha digitalt årsmøte

I STORMENS ØYE: Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske forfatterforening, har mye å gjøre nå.

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske forfatterforening:

«Forfatterforeningens sekretariat, generalsekretær Mette Møller, Kerstin Bennett, kontorleder, Jeanette Hansen kontormedarbeider og meg, har alle hjemmekontor nå og er i full aktivitet.

Arbeidsoppgavene har blant annet bestått i kontakt med politiske myndigheter, vi har blant annet bedt om dagpenger fra dag 1 og forsøkt å påvirke krisepakkene, det har vært henvendelser fra Forfatterforeningen aleine og sammen øvrige aktører både i bokbransjen og i Kunstnernettverket.

Ellers har vi svart på henvendelser fra forfattere som mister, og ikke får nye, oppdrag, og som nå møter et NAV som ikke er rigga for de nye utfordringene og nye vilkårene regjeringen har gitt.

Nettsiden vår oppdateres jevnlig av våre faste nettjournalister Tom Egeland og Mette Karlsvik.

Ellers har sekretariatet arbeidet med å få på plass en digital avvikling av årsmøtet som skulle ha vært denne helgen. For å kunne drifte foreningen videre på best mulig måte, både økonomisk (inkludert stipendutbetalinger) og demokratisk (handlingsprogram og valg av både styre og Det litterære Råd), har styret bedt om tilslutning til at vi gjennomfører et digitalt, redusert årsmøte ved skriftlig avstemning og voteringer.

Forfatterforeningens lover regulerer ikke en situasjon som den vi nå er i. Lovverket har heller ikke bestemmelser som får direkte anvendelse her. Styret ønsker derfor å bruke medlemsdemokratiet og sekretariatet har sendt dette ut som uravstemning.

Ellers drøftes det i sekretariatet, og i styret, hvordan vi kan bidra til forfatternes vanskelige økonomiske situasjon. Og vi drodler rundt noen ideer som kan bidra.

Ellers er det mange gode initiativ til digital formidling der ute, og vi får en del henvendelser om honorering og spørsmål om rettigheter. Og vi vil oppfordre til at både arrangører, gode ildsjeler og andre spør oss om disse tinga, for hvis en tekst blir liggende ute til evig tid, uten at forfatteren får betalt – ja så er ikke det bra.»