Forleggerne med royalty-oppklaring

MED OPKLARING: Heidi Austlid og Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte)

Forleggerforeningen: Mammutsalg er realisasjon og også royaltyprosenten kan settes ned.

Diskusjonen rundt royalty og hvordan dagens normalkontrakter skal forstås har gått heftig mellom profilerte forfattere og deres forlag, de siste ukene og månedene. Enkelte steder har frontene stått steilt. Nå stikker Forleggerforeningen hodet opp fra skyttergraven og publiserer sitt syn på anbefalt praksis.

Les også: En skamløs, ulovlig royalty

Flere av de sentrale begrepene i en etter hvert gammel normalkontrakt har vært omstridt. Hva er egentlig realisasjon? Hvordan definere utsalgsprisen? Og ikke minst: Har forlagene lov til å redusere royaltyprosenten, og eventuelt når?

 «Etablert praksis»

I forbindelse med sine anbefalte retningslinjer, imøtegår Forleggerforeningen og direktør Heidi Austlid også noen av argumentene kritikerne har kommet med. Deriblant forsvarer de brukene av estimert utsalgspris i friprisperioden, og peker på at dette er etablert praksis å bruke to-gangeren av prisen forlaget får fra bokhandel – ut fra en bokhandel-rabatt som gjerne ligger i terrenget 50 prosent.

Bølgene har også stått høyt rundt hvorvidt Mammut er realisasjon og hvorvidt det er akseptabelt å dette ned royalty her. Forleggerforeningen mener Mammut i en årrekke «har vært den viktigste av flere arenaer for realisasjon», og at realisasjonsbestemmelsene gjelder også for Mammutsalget, med unntak når tittel trykkes i nytt opplag for Mammut.

Les også: Varsler millionkrav mot Aschehoug

Les også: – Krav uten grunnlag

Kan redusere royaltysatsen

Et viktig stridstema har vært: En sak er at royaltygrunnlaget reduseres, men har man samtidig lov til å redusere royaltysatsen – altså prosenten? Nei, har flere forfattere ment. Forleggerforeningen understreker at normalkontrakten (i pkt 2.8.7) sier at royaltysatsen reduseres i samme forhold som utsalgsprisen, og at dette ikke er formulert som en kan-bestemmelse, men som et faktum («ved realisasjon reduseres royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5%.»), men avgrenset til realisasjon etter punkt 2.9.

Les også: Bør åpne for netto-royalty?

Les også: Tar livet av bøkene?

Tillatt med tilleggsavtaler?

Blant de store stridstemaene har vært de mange tilleggsavtalene som synes å ha florert, hvor forfattere har signert på lavere royalty i forkant av nedsettelsesaktiviteter for enkeltutgivelser. Kritikerne har ment at dette er en uthuling av normalkontrakten og at denne ikke åpner for noe slikt. Forfattere har ment seg forledet og uttalt at de her bare har valgt å stole på forlagene side.

Forleggerforeningen tolker det slik: «Normalkontrakten skal følges. Der den er uklar, foreldet eller mangelfull gjør forlagene avtaler med forfattere for å være sikre på at forfatteren har forstått og aksepterer vilkårene for salg. Dette er normal praksis, til det beste for forfatter og forlag.»

Ønsker «åpenhet og transparens»

Videre forutsetter foreningen at medlemsforlag praktiserer åpenhet og transparens om salgsvilkår gjennom bokens livsløp, og innenfor rimelighetens grenser heller gi forfatteren mer informasjon enn det kontrakten strengt tatt krever, for å være sikker på at forfatteren forstår og samtykker.

«Forfatteren har rimeligvis også ansvar for å sette seg inn i annen informasjon de får fra sitt forlag. Royaltyoppgaven må leses av forfatteren, og forfatteren må forventes ta kontakt om det er noe han ikke forstår, eller lurer på om er feil. Også fordi den generelle foreldelsesfristen på tre år for pengekrav også gjelder for forfatterroyalty», står det å lese i Forleggerforeningens argumentasjon knyttet til deres nye anbefalte retningslinjer.

Les også: Kan ha mistet titusener av kroner

Les også: – Et skammelig ran

Les også: – Ikke noe ran

 

Dette er Forleggerforeningens anbefalte praksis, som de nå publiserer:

Salgsvilkår i bokens livsløp 

1. De skjønnlitterære kontraktene

1.1 Fastprisperioden

I bokens fastprisperiode er royaltygrunnlaget den faste bokprisen minus evt. hefteavkortning,
og forfatterens royalty har satser og evt. avkortning som angitt i normalkontrakten.

1.2 Normalt salg i bokens friprisperiode, også nedsettelser

Fra 1. mai året etter utgivelsesåret selges boken til varierende priser. Royaltygrunnlaget er den av forlaget
estimerte faktiske utsalgspris, som settes til 2 x den prisen forlaget får fra bokhandelen (nettopris), minus evt. hefteavkortning. Forfatterens royalty har satser og evt. avkortning som angitt i normalkontrakten.

1.3 Stor kampanjeaktivitet til lav pris

For å kunne gjennomføre store volumsalg der det må trykkes nye opplag av en utgave blir utsalgsprisen så lav at forlaget ville gå med tap ved full royaltysats. Redusert royaltysats krever da eksplisitt godkjenning av forfatter, som har full rett til å si nei. Royaltygrunnlaget er det samme som for ordinært friprissalg.

1.4 Realisasjon med sikte på lagertømming av utgaven

• Forfatter skal varsles og gis tilbud om kjøp av titler.

• Royaltygrunnlaget er det samme som for ordinært friprissalg, og royaltysatsen er, som angitt i normalkontrakten, avkortet i takt med royaltygrunnlagets forhold til listeprisen, minstesats er 7,5 %

• Salg til realisasjonsvilkår av det eksisterende lageret kan fortsette inntil det enten er sluttsolgt eller restopplageret makuleres.

1.5 Makulering

Forfatter tilskrives med informasjon om at boken skal makuleres. Forfatter får 1 mnd. svarfrist til å ta stilling til om hen vil kjøpe hele/deler av restopplaget til ekspedisjons- og fraktpris. 1 mnd. etter brevutsendelse blir bøkene makulert.

1.6 Om avtaler, samtykke og varsling

Utover det som er angitt over, kreves det ikke ytterligere varslinger til forfatter. Forfatter og forlag har frihet til å inngå egne avtaler om forvaltning av verket for bruk som ikke er dekket fullt ut av normalkontraktene, eller ved andre spesielle vilkår. Slike avtaler må være lojale mot normalkontraktens intensjoner og selvsagt i overensstemmelse med Åndsverksloven.

2. NFFO-kontrakten

Den faglitterære kontrakten har verken realisasjonsbestemmelser eller billigbokkontrakt. Normalt skal alt salg skje til royaltyvilkårene i normalkontrakten, der royaltygrunnlaget i friprisperioden er den estimerte utsalgspris (jfr. ovenfor) fratrukket evt. hefteavkortning. Men også her er det anledning til å avtale avvikende vilkår for salg til sterkt avvikende betingelser og volumer og for utgaver som ikke er dekket av normalkontrakten. Dette må avtales spesielt og uttrykkelig med forfatteren, og bør gjøres i henhold til de samme retningslinjer som ovenfor.

Merk: Punktet om NFFO-kontrakten er senere endret av Forleggerforeningen. Se oppdatert versjon her.