– En sentralisering av makt

Adm. direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen. (Foto: Kristin Hefte)

Både NORLA, forleggerne og forfatterne frykter for unødvendig byråkrati hvis eksport-organisasjonene legges inn under Kulturrådet.

«Vi stiller spørsmål ved at en så stor strukturell reform blir foreslått uten at det har vært en åpen og transparent dialog i forkant mellom Kulturdepartementet, Kulturrådet og de organisasjonene det gjelder» skriver NORLA, som mener at her kan man ende opp med å sentraliser vesentlig makt i en allerede meget stor og mektig institusjon.

NORLA (Norwegian Literature Abroad) og fire andre organisasjoner ber kulturkomiteen på Stortinget om følgende:

«Komitéens medlemmer ber om at organisasjonene Danse- og teatersentrum, Music Norway, Office for Contemporary Art Norway, Norwegian Crafts og NORLA flyttes til et kapittel direkte underlagt Kulturdepartementet. Disse NAA-organisasjonene inngår i regjeringens strategi arbeid og er en del av statens virkemiddelapparat for den internasjonale kulturpolitikken og det er derfor hensiktsmessig og effektivt at de rapporterer direkte til departementet og ikke forholder seg til et unødvendig mellomledd.»

– Lite hensiktsmessig

– Eksport av norsk litteratur er vesentlig for å styrke norsk litteratur globalt gjennom nye markeder. Flyttingen av NORLA vil bidra overdreven byråkratisering, lite hensiktsmessig bruk av ressurser og en svekkelse av eksportinnsatsen, sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen til BOK365.

Dette er i tråd med hva NORLA og NAA-organisasjonene (Norwegian Arts Abroad) selv beskriver i høringsuttalelsen sin:

«I praksis vil det innebære et unødvendig mellomledd ved at NAA-organisasjonenes søknader og rapporter skal behandles av administrasjonen i Kulturrådet, før de sendes til KUD som sender innstillingen videre til Stortinget.»

– Økt maktkonsentrasjon

Også leder Heidi Marie Kriznik i Den norske forfatterforening frykter at flytting av oppgaver fører til det motsatte av frihet for kulturlivet:

– Prop. 1S innledes med at de overordna målene for kulturpolitikken skal være et fritt og uavhengig kulturliv som skaper kunst og kulturuttrykk av ypperste kvalitet. Forfatterforeningen frykter at flyttingen av oppgaver ut av Kulturfondet fører til det motsatte: Økt maktkonsentrasjon og svekking av armlengdes avstandprinsippet.