Dissensavgjørelse i forlagssaken

MED SOLIDE TALL: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm (foto: Berit Roald)

Lagmannsretten har talt: Opprettholder Konkurransetilsynets bot til de to forlagskonsernene Cappelen Damm og Gyldendal. En av de tre dommerne tok dissens.

Rettens flertall ga Konkurransetilsynet medhold i at forlagene har begrenset konkurransen i et samarbeid med andre forlag om ikke å levere bøker til Interpress.

Flertallet i Borgarting lagmannsrett er dermed enig med Konkurransetilsynet i at forlagene Cappelen Damm og Gyldendal har samarbeidet ulovlig om å boikotte distributøren Interpress.

Lagmannsrettens mindretall var imidlertid ikke enig i at forlagenes samarbeid hadde et konkurransebegrensende formål, og stemte for at Konkurransetilsynets vedtak måtte oppheves. Mindretallet er enig i at samarbeidskriteriet er oppfylt, men finner at avtalen ikke hadde et konkurrensbegrensende formål.

Seks år gammel sak

Våren 2014 gjennomførte Konkurransetilsynet uannonserte kontrollbesøk hos Gyldendal, Aschehoug, Schibsted, Bladcentralen og Cappelen Damm. Bakgrunnen for kontrollbesøkene var mistanke om koordinert atferd om vilkårene for distribusjon av bøker gjennom Interpress, et selskap i Reitankonsernet. Tre år senere mottok forlagene Konkurransetilsynets vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på Konkurranseloven.

Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal tok Konkurransetilsynets vedtak inn for Oslo Tingrett som i dom på forsommeren 2018 ga Konkurransetilsynet medhold i at forlagene hadde brutt Konkurranseloven gjennom et samarbeid om en kollektiv boikott av Interpress.

Cappelen Damm og Gyldendal anket dermed saken inn for Borgarting Lagmannsrett.

Vurderer anke til Høyesterett

– Lagmannsretten har avgitt en dissensavgjørelse. Mindretallet synliggjør etter vår mening på en forbilledlig måte hva som er riktig rettsforståelse. Flertallet følger en dom som er tatt ut av sin sammenheng og skaper dermed feilslutninger. Dessverre denne gang i vår disfavør. Vi vil gå grundig gjennom dommens premisser for å vurdere om den skal ankes til Høyesterett, kommenterer administrerende direktør i Cappelen Damm, Tom Harald Jenssen.

Hos Konkurransetilsynet er imidlertid tonen en annen:

– Vi er fornøyd med dommen som understreker at denne type overtredelser utgjør en alvorlig overtredelse av konkurranseloven.

Karin-Stakkestad-Laastad

– Flertallet slutter seg til tilsynets oppfatning om at det er tale om en særlig grov overtredelse, og viser til at den kollektive boikotten rettet seg mot én av to aktører i et marked hvor den eneste reelle konkurrenten var et foretak hvor samtlige forlag hadde eierinteresser. Vi er også tilfreds med at lagmannsretten hever gebyrene i forhold til tingrettens dom, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

– Vi har nettopp mottatt dommen selv, så nå skal vi bruke tid på å sette oss inn i den. På nåværende tidspunkt har vi derfor ikke ytterligere kommentar, sier Kommuniksjonssjef i Gyldendal ASA, Camilla Bruseland.

Stive gebyrer og saksomkostninger

Cappelen Damm er av lagmannsretten idømt et gebyr på 7,2 millioner kroner og Gyldendal et gebyr på 6,3 millioner kroner. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn en annen forståelse av varighetskriteriet, og nedjusterer derfor gebyrene noe fra Konkurransetilsynets opprinnelige vedtak.

Lagmannsrettens flertall kommer til at staten i det vesentligste har vunnet frem og tilkjennes derfor saksomkostninger både for tingrett og lagmannsrett.

Les hele dommen fra Borgarting lagmannsrett her >>

Les også: Tingretten: Dom i sak mot Konkurransetillsynet