– Vil hindre vertikalt eierskap

GRØNN HÆRFØRER: Une Bastholm (Foto: MDG)

STORTINGSVALGET: MDGs posisjon i miljøspørsmål er det få som er i tvil om, men hvor står partiet i litteraturpolitikken?

– Miljøpartiet De Grønne har ikke tatt stilling til om vi mener en boklov eller avtale er best. Det viktigste er å sikre betingelser for bokbransjen som øker det litterære mangfoldet. For å sikre mangfold vil MDG hindre at samme eiere kan kontrollere både forlag, distribusjon og bokhandel for å sikre fri konkurranse i bokmarkedet, kan politisk rådgiver Kenneth Karijord i Miljøpartiet De Grønne berette. Forholdene MDG vil kjempe imot er altså hva som i stor grad er normaltilstanden i norsk bokbransje.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekking. I dag er altså turen kommet til MDG.

Avtalelisens og kollektive vederlag

Er det sammenheng mellom miljøpolitikk og litteraturpolitikk? Ja, mener MDG:

– Miljøpartiet De Grønne er tydelige på at overgangen til et grønnere samfunn er en overgang til et samfunn der kultur og litterære opplevelser får større plass både i økonomien og i folks bevissthet. Litteratur bidrar til identitet, forsoning, fremskritt og utvikling, mens den litterære arven vår har egenverdi som kilde til kunnskap og opplevelser. For å stimulere til skaperkraft og gjøre litteratursektoren til en attraktiv sektor å satse på og jobbe i er MDG opptatt av å skape rettferdige fordelingsmekanismer for produksjon og distribusjon av litterære verk. MDG vil derfor støtte bruk av avtalelisens og kollektive vederlag for å sikre opphavspersoner og rettighetshavere i møte med nye bruksmønstre og digitale plattformer. Vi vil også jobbe for brukersentrerte modeller for vederlag fra strømming av musikk, film, spill og litteratur, slik at mest mulig av det brukere av strømmetjenester betaler går til dem som faktisk har laget innholdet.

Ny tilskuddsordning

Miljøpartiet De grønne er også opptatt av å ivareta språklig mangfold i det norske litteraturlandskapet:

– MDG har derfor programfestet å etablere støtteordninger for oversettelse av barne- og ungdomslitteratur til samisk og for oversettelse av samiske bøker til norsk. Vi vil også tilrettelegge for at elever som er fritatt fra sidemålsundervisning, skal møte litterære tekster og sakprosa på sidemålet. Leselyst starter tidlig. Vi vil derfor stille krav om at bruken av skolebibliotek skal defineres i skolens planverk, med rutiner for samarbeid mellom skolebibliotek og lærere. Videre er MDG opptatt av å gjøre litteratur så tilgjengelig som mulig for befolkningen. Det er derfor viktig at vi beholder et desentralisert og gratis bibliotektilbud samtidig som vi styrker folkebibliotekene som lokal møteplass og arena for formidling av kulturprodukter. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 har vi satt av midler til en ny tilskuddsordning for kommuner som vil tilgjengeliggjøre lokaler til litterære og kulturelle aktiviteter. Utover dette ønsker MDG å utrede nye modeller for opphavsrettens vernetid som kan sikre at gamle verk ikke faller ut av den kulturelle allmenningen og blir glemt.

Skaperkraft og engasjement

– Miljøpartiet De Grønne er tydelig på at kunst- og kulturopplevelser spiller en viktig rolle når vi skal frikoble økonomien fra ressurskrevende materielt forbruk og forurensning. Utover dette uttrykker og skaper kultur tilhørighet og livskvalitet og bidrar til forståelse av både individ og samfunn. Kulturfeltet er også en næringssektor som bidrar til mange tusen arbeidsplasser og til store eksportinntekter. MDG er derfor opptatt av at kulturpolitikken skal stimulere skaperkraft og engasjement og ta hensyn til hele bredden i det norske kulturlivet. Miljøpartiet De Grønne mener at skapende og utøvende kunstnere og kulturarbeidere skal få tillit, frihet og ansvar. Politikere skal holde en armlengdes avstand til kunstfaglige vurderinger og heller legge rammebetingelsene til rette for finansierings-, utdannings- og arbeidsmuligheter i hele landet.

Økte bevilgninger

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– MDG har programfestet å styrke norsk produksjon, formidling og eksport av musikk, film, litteratur, teater, spill og andre kulturuttrykk og sikre sjangerrikdommen i norsk kulturliv gjennom målrettet offentlig finansiering. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 økte MDG bevilgningene til kultursektoren med 572 millioner kroner. Målet er at disse midlene skal bidra til å senke terskelen for iverksetting av kulturaktiviteter og realisering av kunst og kulturuttrykk i alle formater fra musikk, litteratur og dans, til film og dataspill. MDG er med dette helt tydelig på at kulturbudsjettet bør økes fra dagens nivå. Utover dette er kulturbransjen en av bransjene som er hardest rammet av smitteverntiltakene som følge av koronapandemien. MDG mener derfor at staten bør spille en aktiv rolle som pådriver når kulturlivet gjenreises etter koronapandemien, kan Kenneth Karijord i Miljøpartiet De Grønne berette.

 

Les også:

SV: Vil ha modernisert boklov

Høyre: Boklov er ikke svaret

Rødt: Vil styrke bibliotekene

Neste parti ut: Kristelig Folkeparti (onsdag)