– Ønsker strategi for leselyst

VIL STØTTE LESELYST-ORGANISASJONER: Åslaug Sem Jacobsen og Senterpartiet (foto Ragne Borge Lysaker)

STORTINGSVALGET: Kommer Senterpartiet i regjering, er det klart for lokale kulturløft.

– I partiprogrammet vi vedtok tidligere i år slås det fast at vi i Senterpartiet vil bevare fastprisordningen og forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene som innkjøpsordningen og stipendordningen, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen. – Vi vedtok ikke at vi ville ha ny boklov, men vi ville ha det i 2013 og mener fortsatt at det kan være klokt.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekking. I dag er altså turen kommet til Senterpartiet.

Norsk språk og litteratur

Hvilke andre større tiltak ønsker ditt parti i litteraturpolitikken?

– Å bevare, formidle, fremme og utvikle norsk kultur, historie og identitet er svært viktig for Senterpartiet. Og da naturlig nok også norsk språk og norsk litteratur. Bibliotekene våre spiller en stor rolle i å lykkes med dette. Vi har programfestet å styrke bibliotekene – også de ambulerende bibliotektjenester, forteller Åslaug Sem-Jacobsen. – Denne perioden har vi på Stortinget ellers fremmet forslag både om en skolebiblioteklov, om bibliotek-strategi, om eget budsjett for innkjøp og tilgang for bibliotekene til ulike digitale løsninger, og selvfølgelig økte bevilgninger ril bibliotekene.

Vil ha leselyst-strategi

– Vi ønsker oss sterkt en leselyst-strategi for å løfte interessen for lesing og litteratur betraktelig, og har fremmet flere forslag om det sammen med SV og AP denne perioden.  Og vi er selvfølgelig da også opptatt av å støtte opp under de organisasjonen som jobber for leselyst, som Leser søker Bok og Foreningen !les, og har styrket deres budsjetter i alle våre alternative budsjetter, forteller Sem-Jacobsen

Andre punkter på Senterpartiets litteraturpolitiske meny er sikring av nynorskens kår, større bevilgninger til innkjøp av sakprosa, innkjøp til skolebibliotek og til oversettelser av populære barnebøker til nynorsk, samisk og kvensk. Partiet har også et eget programpunkt om å fremme norsk kunst og kultur internasjonalt – ved å styrke utenriksdepartementets budsjetter for å fremme norsk kunst og kultur, og arbeidet til de ulike organisasjonene under Norwegian Arts Abroad, som NORLA.

Lokale løft

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– Dagens kulturbudsjett er altfor lavt og andelen av budsjettet som brukes på kultur er blitt stadig mindre under Solberg sine forskjellige regjeringskonstellasjoner. Senterpartiet har programfesta at 1 prosent av statsbudsjettet skal brukes på kultur da vi vil trappe opp igjen til det samme nivået det lå på da vi tapte regjeringsmakta. Da hadde vi gjennomført flere kulturløft og var klare for et nytt kulturløft; det lokale kulturløftet. Som blant annet ville styrket bibliotekene. Det lokale kulturløftet vil vi gjennomføre om vi kommer i regjering.

 

Les også:

SV: Vil ha modernisert boklov

Høyre: Boklov er ikke svaret

Rødt: Vil styrke bibliotekene

MDG: Vil hindre vertikalt eierskap

Kristelig Folkeparti: Vil styrke sakprosaen