Anker til Høyesterett

Konkurransetilsynet er blitt noe av en pest og en plage for driften av våre største forlag. Nå anker både Cappelen Damm og Gyldendal lagmannsrettens dom i gebyrsaken vedrørende påstått boikott av leveranser til Interpress, inn for Høyesterett.

Det var i begynnelsen av september i år at lagmannsretten offentliggjorde dommen for Gyldendal og Cappelen Damms anke av tingrettsdommen hvor forlagene var idømt milliongebyrer for å ha samarbeidet ulovlig om å boikotte distributøren Interpress.

Les også: Dissensavgjørelse i forlagssaken

Lagmannsrettens flertall på to dommere opprettholdt gebyrene, mens mindretallet stemte for at Konkurransetilsynets vedtak måtte oppheves.

Ressurskrevende prosess

Cappelen Damm ble av lagmannsretten idømt et gebyr på 7,2 millioner kroner og Gyldendal et gebyr på 6,3 millioner kroner. I tillegg kommer statens saksomkostninger i tingrett og lagmannsrett på til sammen noe over 3 millioner kroner. Hver av forlagene har i tillegg brukt rundt 5 millioner kroner hver, bare på behandlingen i lagmannsretten. I tillegg kommer utgiftene til behandlingen i tingretten, antagelig av samme størrelse.

Høyesteretts ankeutvalg

Anken fra de to forlagene blir nå brakt inn for Høyesteretts ankeutvalg. Utvalget består av tre dommere og konstituerer noe av et nåløye for at anken skal bli tatt opp til behandling. Blir anken avvist er saken avsluttet.

Forlagene setter trolig sin lit til at merknadene fra lagmannsrettens mindretall er så utførlige at de kan bidra til å styrke sakens prinsipielle sider, noe som kan påvirke Ankeutvalget til å slippe saken videre.

Ankeutvalget er ventet å kunne gi sin innstilling før jul. Får saken slippe gjennom til Høyesterett, vil trolig dom kunne falle neste sommer.