100 millioner til kunstnerstipender

Abid Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

1,85 nye milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet: Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen.

100 mill. kroner til kunstnerstipender. Det er den litteratur-relevante delen av de nær 1,85 kultur- og idrettsmilliardene som i dag ble lagt på bordet.

Regjeringen vil bidra til mer aktivitet når smittespredningen i samfunnet er under kontroll og foreslår å forlenge kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

– Limet i samfunnet

– Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

650 millioner kroner går til kompensasjonsordningen for kulturlivet og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

– Kulturen, frivilligheten og idretten er viktige i livene våre – de er limet i samfunnet. Regjeringen jobber målrettet for at sektoren fortsatt skal kunne binde oss sammen og være bærekraftig både nå og i tiden framover, fortsetter Raja.

Tre nye ordninger

I tillegg til kompensasjonsordningene forslår regjeringen å sette av totalt 350 millioner til tre nye ordninger som skal bedre situasjonen for kulturlivet og for norske kunstnere:

·        Tilskuddene til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner økes med 200 millioner kroner. Økningen i tilskuddene tilfaller institusjoner som har over

60 prosent av sine inntekter fra offentlige tilskudd og som i dag ikke faller inn under kompensasjonsordningen for kulturarrangementer. 120 millioner går til museene og 80 millioner til scenekunstinstitusjonene.

·        100 millioner kroner går til å sikre at musikere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og filmkunstnere kan fortsette sitt kunstneriske virke framover. 70 millioner kroner skal fordeles av Statens kunstnerstipend og 30 millioner av Fond for utøvende kunstnere. Pengene gis i form av stipend og skal opprettholde aktivitet for skapende og utøvende kunstnere.

·        Til sammen 50 millioner kroner til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich. Dette skal bidra til å dekke kostnader til framskyndet vedlikehold, som følge av at de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai.

 

(foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet)