Vil Høyre rasere norsk språk og litteratur?

Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg (Foto: Stig Michaelsen)

For annet år på rad foreslår Høyre i sitt alternative statsbudsjett å innføre moms på bøker. Nei til moms på bøker, skriver leder av Riksmålsforbundet, Trond Vernegg.

Samtidig foreslår partiet å kutte i Regjeringens forslag til bevilgninger til Språkrådet  og andre språktiltak som ordboksarbeid. Dette skjer i en tid da norsk språk er under sterkt press og alle – men spesielt barn og ungdom – leser mindre.

Det kunne godt tenkes at Høyre har bedre måter å fremme språk og litteratur på enn det Regjeringen har. Et slikt ønske om omprioritering burde i tilfelle gitt seg utslag i konkrete forslag om å styrke andre språk- og litteraturtiltak enn det Regjeringen foreslår. Det er ikke gitt at den til enhver tid sittende regjering vet best hva som skal til. Høyres alternative budsjettforslag er imidlertid blottet for slike alternative tiltak, det er bare kutt på kutt. Det er trist å måtte konstatere at et parti som for noen år siden hadde en stolt tradisjon for fremme norsk språk og litteratur, svikter så totalt. Og hva mener Høyre egentlig om viktigheten av å ta vare på og fremme norsk språk og litteratur?  Rent konkret, ikke bare i politikerspråk og floskler. Det er det ikke lett å bli klok på.

Å legge moms på bøker er særdeles dramatisk. For de fleste av oss er bøker allerede dyre eller for dyre. I en tid med synkende lesing, hvor norsk språk og norsk litteratur er under press, bør språktiltak og litteratur stimuleres ytterligere enn i dag, ikke svekkes. Vi må ha rammer som fremmer en fri opinionsdannelse og kulturelle hensyn. Det fordrer at flest mulig har råd til å kjøpe bøker, mange bøker.

Begrunnelsen for momsfritak for bøker gjelder enda sterkere i dag enn da fritaket i sin tid ble innført. Den borgerlige regjeringen skrev treffende i Ot. Prp. Nr 17 (1968–69) at det «…i et lite språksamfunn som det norske er sterke grunner for at det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en avgift vil bety for den trykte publikasjon», og at «en eventuell avgiftsplikt kan virke hemmende for en fri opinionsdannelse og at kulturelle hensyn vil bli skadelidende.» 

Uten et velfungerende språk, ingen levende litteratur. Uten en levende litteratur, intet velfungerende språk. Uten et velfungerende språk og en levende litteratur, intet velfungerende demokrati og samfunn.

Nei til moms på bøker!

 

Trond Vernegg
Leder av Riksmålsforbundet