Slik blir Vær Varsom-plakaten

Vær grundig, vær varsom og vær modig. Det er de tre bærebjelkene i utkastet til forlagsbransjens Vær Varsom-plakat.

– Et historisk vedtak. Slik beskriver Forleggerforeningens Kristenn Einarsson det faktum at forlagsbransjen er i ferd med å innføre en Vær Varsom-plakat. – Så vidt jeg vet finner man ikke noe slikt i forlagsverden ellers.

– Hvorfor er dette så et fornuftig tiltak for norsk forlagsbransje?

– Dette er noe som har modnet over tid og vi har etter hvert kommet frem til at dette kan være et godt verktøy. Skulle det vise seg at i det praktiske liv blir mer til hinder enn gavn, får vi heller ta en ny runde.

– Har pressens Vær Varsom-plakat vært det store forbildet?

– Vi har tatt utgangspunkt i de tidligere diskusjonene vi har hatt i foreningen, rettesnorer enkelte forlag har jobbet ut fra, og selvsagt pressens Vær Varsom-plakat.

– Hva har vært de viktigste ingrediensene for dere og hvor har dere hatt de heftigste debattene?

– Som man vil se, bygger vi på en «treenighet»: Grundighet, varsomhet og mot. Ikke minst det siste har vært viktig. Enkelte har vært redde for at en Vær Varsom-plakat vil virke begrensende. Det er derfor viktig at vi også har et modighetsaspekt som motvekt til varsomheten, sier Einarsson til BOK365.

Endelig versjon vil bli innarbeidet som vedlegg til Forleggerforeningens vedtekter på generalforsamlingen i juni 2014.

 

1. Forlagets samfunnsoppdrag

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er blant de grunnleggende menneskerettigheter i et demokrati. Frie forlags og uavhengige utgiveres fremste samfunnsoppdrag er å være garantister for sikring av disse rettighetene.

 

2. Forlagets utgiverrolle

2.1. Forlaget har etisk og juridisk fremstillings- og utgiveransvar for de trykte og elektroniske verk og publikasjoner forlaget utgir.

2.2. Forlaget har selvstendig ansvar for å sikre at stoffet og kildene i verket fremskaffes og behandles på en forsvarlig måte. Forlaget og forfatteren har et felles ansvar for at de etiske retningslinjer for bokutgivelser etterleves.

2.3. Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne Forleggerforeningens etiske retningslinjer, og plikter å legge disse til grunn for sitt arbeid.

 

3. Vær grundig

3.1. Forlaget skal arbeide grundig og etterrettelig med kildebruk og kildehengivelser.

3.2. Forlaget skal orientere forfatteren om forlagenes etiske retningslinjer når det gjelder kildebruk.

3.3. Kildene for informasjon skal som hovedregel identifiseres, men særlige forhold, så som kildens sikkerhet, kan tilsi at kilder skal beskyttes mot offentliggjøring. Slik anonymitet kan brukes dersom dette er eneste måte å belyse viktige samfunnsforhold på.

3.4. Det skal utvises særlig aktsomhet ved behandling av anonyme kilder og kilder som tilbyr eksklusivitet.

3.5. Kildegrunnlaget bør alltid være bredt og relevant. Forfatteren og forlaget skal sammen gå kritisk gjennom valg og bruk av kilder, og forsikre seg om at opplysninger er korrekte. De etiske retningslinjene vil ikke alltid kunne komme til direkte anvendelse for lærebøker, pensumlitteratur, oppslagsverk og andre lignende utgivelser hvor kildebruken etter sin natur er annerledes.

3.6. Det er god skikk ved kildeinnsamling å gjøre premissene klare for intervjuobjekt, andre kilder og kontakter.

3.7. Offentliggjøring av informasjon og kunnskap forfatteren har tilegnet seg i ikke-offentlige situasjoner, bør begrunnes med stor samfunnsmessig betydning.

 

4. Vær varsom

4.1. Alle har rett til privatlivets fred. Personlige og private forhold kan omtales når de har vesentlig samfunnsmessig betydning og/eller er viktige for verkets helhet og formål.

4.2. Spesielt sårbare personer og grupper har et særlig krav på vern.

4.3. Forlaget skal vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.

4.4. Forlagenes utgivelser kan ha lang levetid. Forlaget må være varsom hvis noen utsettes for beskyldninger. Det skal vurderes om de berørte skal gis rimelig anledning til å avgi tilsvar eller komme med tilleggsopplysninger. Det skal likedan alltid vurderes om omtalte og berørte personer bør gis rett til innsyn i manus i forkant av utgivelsen.

 

5. Vær modig

5.1. I forlagenes rolle som garantist for ytringsfrihet ligger viljen til å utfordre fastlåste forestillinger, sikre samfunnets hukommelse og gi rom for ny kunnskap, kritisk opposisjon og kunstnerisk nyskaping.

5.2. Balansen mellom etiske hensyn og samfunnsmessig betydning bør avveies mot seks punkter: hvor viktig er saken for samfunnet, hvor alvorlige er påstandene, hvor god er kildekvaliteten, hvor høyt er presisjonsnivået i teksten, hvilke muligheter til imøtegåelse har de involverte, og hva er tekstens formål og helhetlige uttrykk.

 

 

Foto: Scene fra høstens etikk-rabalder: Forlegger Erling Kagge og Aschehougs Kari Spjeldnæs diskuterer Marit Christensens «Moren» i Dagsnytt Atten.