assonans

klanglikhet, ufullstendig rim der bare vokalene er like, f.eks. i var – kald. Av latin assonare «stemme overens med i lyd», som bygger på ad «til» + sonare «klinge, lyde», avledet av sonus «lyd» (Katlev).