– Vi vil ha økt mangfold

ÅPNER PENGESEKKEN FOR MANGFOLD, men litteraturfeltet er ikke på Abid Rajas liste over prioriterte nye tiltak i 2022. (foto: Ilja C. Hendel)

Pluss 810 millioner til kultursektoren, men lite å hente for litteraturfeltet fra Regjeringens liste over prioriterte tiltak for 2022.

– Vi vil ha et økt mangfold av deltakere, et større mangfold av aktører og utøvere, og en større bredde og mangfold i kulturuttrykk og kulturtilbud. Vi skal inkludere flere, og forslaget til kulturbudsjett for 2022 tar viktige steg i den retningen.

Det er kulturminister Abid Rajas hovedbudskap knyttet til kulturbudsjettet som legges frem i dag.

Som kjent er det et regjeringsskifte på trappene, så dette blir nærmest å betrakte som et «arbeidsbudsjett». Nå vil også den påtroppende Ap/Sp-regjeringen legge frem sitt budsjettforslag, i tillegg til at øvrige opposisjonspartier – Rødt, SV, MDG og Frp – vil komme med sine alternative budsjetter.

Men for å forholde oss til hva som nå ligger på bordet: Ifølge Kulturdepartementet medfører budsjettet på 21,9 milliarder en økning på 810 mill. kroner fra 2021 – hvis man ser bort fra midlertidige støtteordninger knyttet til pandemien.

På listen over prioriterte områder Regjeringen selv trekker frem fra Kulturbudsjettet 2022, er det lite å hente for bokfolket:

  • 26 millionar kroner til ei tilskotsordning for mangfalds- og inkluderingstiltak innan idrett og fysisk aktivitet. I tillegg er det sett av 24 millionar kroner til ordninga frå speleoverskotet til Norsk Tipping AS. Det er òg lagt opp til at private middel skal inn i ordninga, slik at det blir ei samfinansiering av offentlege og private tilskot.
  • 8 millionar kroner til feiring av frivilligheitsåret 2022. I tillegg er det lagt opp til ei tildeling på 12 millionar kroner frå speleoverskotet til Norsk Tipping AS.
  • 20 millionar kroner er foreslått omdisponert frå Forskningsrådets avsetningar til å styrke forsking og kunnskapsutvikling om likestilling og ikkje-diskriminering.
  • 284,2 millionar kroner til oppgradering og modernisering av Den Nationale Scene i Bergen og 43 millionar kronar for å legge til rette for oppstart av rehabilitering av Nationaltheatret i Oslo i 2022.
  • 34 millionar kroner til utgifter i samband med Bodø skal vere europeisk kulturhovudstad i 2024.
  • 17 millionar kroner til styrking av innsatsen for eit likestilt samfunn. Derav 3 millionar kroner til utvikling av TryggEst, 4 millionar kroner til å følgje opp regjeringas strategi for ein meir likestilt utdannings- og arbeidsmarknad 2021-2024, 3 millionar kroner for å følgje opp regjeringas handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024 og 1 million kroner i driftsstøtte til Oslo Pride. Vidare 6 millionar kroner til ytterlegare styrking av tilskotsordning til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.
  • 15 millionar kroner til å følgje opp tiltak i Strategi for scenekunst, som er ein viktig plan for opptrapping og styrking av det norske scenekunstfeltetI tillegg er det satt av 10 millionar kroner frå speleoverskotet til kulturformål til etablering av nye prosjekt- og utviklingstiltak på scenekunstfeltet.
  • 18 millionar kroner for å følgje opp tiltak i museumsmeldinga Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid, samt 30 millionar kroner til investeringstiltak på museumsfeltet, blant anna til rehabilitering av Ole Bulls villa Lysøen, realisering av prosjektet Skrei opplevelsessenter i Kabelvåg og prosjektet Tett på ved Hardanger fartøyvernsenter.
  • 20,9 millionar kroner i auka tilskot til filmfeltet og 8 millionar kroner til opptrapping av satsinga på dataspel.
  • 6,6 millionar kroner for å etablere 20 nye arbeidsstipendheimlar for kunstnarar.