Krever gjensidig respekt for det kollektive avtaleverket

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen (t.h9

ROYALTY-RABALDERET: Diskusjonene den siste tiden om normalkontraktene og etterlevelsen av avtalene, viser at det er behov for større bevisstgjøring på begge sider av avtalebordet, sier leder av Forfatterforbundet Eystein Hanssen.

Normalkontraktene mellom Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene er kollektive avtaler, det vil si en avtale inngått av to eller flere parter i en bestemt sak.

– Hele hensikten med et kollektivt avtaleverk er at partene har gjensidig respekt og etterlevelse av avtalen, fastslår Forfatterforbundets leder, Eystein Hanssen.

LO uttrykker klar støtte

LOs juridiske avdeling har gjort en foreløpig vurdering av Normalkontrakten, i lys av diskusjonen som har versert de siste ukene.

(Du kan lese vurderingen nederst i saken.)

– Normalkontrakten åpner ikke opp for at det kan inngås individuelle avtaler som er avvikende fra avtalens bestemmelser, sier LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.

Her kan du lese mer om hva LO sier om avtaler.

Forleggerforeningen er i prinsippet enig

På sine nettsider sier Forleggerforeningen at «Forlag som er medlem av Forleggerforeningen forplikter seg til å bruke normalkontrakten.» Forleggerforeningen bekrefter også det samme i møter med Forfatterforbundet. Videre har flere av de største forlagene bekreftet at de forholder seg lojalt til normalkontraktens vilkår og bestemmelser om royalty.

Avvik er en forbundssak

Om en forfatter står overfor forslag om å avvike fra royaltybestemmelsene, eller en annen av normalkontraktens bestemmelser, må dette bringes opp på organisasjonsnivå.

– Dessverre opplever vi at enkelte forlag foreslår avvik fra eller tilpasninger til normalkontraktene, fastslår Hanssen. – Vår klare oppfordring er at dersom kontraktsforslaget du får presentert avviker fra normalkontrakten, eller du er i tvil om det er i tråd med bestemmelsene i normalkontrakten, må du som forfatter kontakte oss.

Her finner du Forfatterforbundets normalkontrakt.

– Det er viktig at vi står sammen om å sikre det kollektive avtaleverket! Derfor ingen avvik uten at du som forfatter har snakket med organisasjonen din. Du kan bli avtalerettslig bundet uten at du ser konsekvensene av det du underskriver, avslutter Eystein Hanssen.

LOs juridiske avdeling: Mammut innebærer ikke nødvendigvis en realisasjon

Og her får du hele LOs juridiske vurdering av normalkontrakten:

«LOs juridiske avdeling har gjort en foreløpig vurdering av hvordan normalkontrakten skal forstås når det gjelder forlagenes anledningen til benytte realisasjonsbestemmelsen:

Normalkontrakten for voksen skjønnlitteratur er inngått mellom Forfatterforbundet på den ene side og Den norske Forleggerforening på den annen side. Spørsmålet om realisasjon av fysiske bøker er nærmere beskrevet i avtalens punkt 2.9, hvor det fremgår at forlaget kan realisere et restopplag på 50 eksemplarer eller mindre til ytterligere nedsatt pris. I tillegg følger det av avtalens punkt 2.8.7 at et forlag også kan redusere royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5 %, i tilknytning til realisasjon av bøker.

I de tilfeller Mammutsalg ikke innebærer en realisasjon, slik det fremkommer av avtalens punkt 2.9, åpner ikke avtalen for at royaltysatsen også kan reduseres. Her er ordlyden klar, og det har heller ikke vært partenes forutsetning at Mammutsalget er å anse som realisasjon uten at vilkårene i avtalens punkt 2.9 er oppfylt.

Skal det i tillegg være anledning til å redusere royaltysatsen ved Mammutsalg, måtte det ha vært tatt inn i avtalen som en egen bestemmelse, og risikoen for at det ikke er gjort påhviler i så fall forleggerne. Dette innebærer videre at det heller ikke er anledning for forlaget å inngå individuelle avtaler med forfattere som avviker fra Normalkontrakten. Avtalen åpner ikke opp for at det kan inngås individuelle avtaler som er avvikende fra avtalens bestemmelser. I denne sammenheng har Normalkontrakten visse likhetstrekk med tariffavtaler*. Skal forleggerne kunne gjøre endringer i Normalkontrakten må de skje etter forhandlinger med Forfatterforbundet, og ikke med det enkelte medlem.

xxx

* En tariffavtale innebærer at det er inngått en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om lønns- og arbeidsvilkår som er bindende for partene og deres medlemmer. Tariffavtaler kan være landsomfattende, som f.eks. mellom et LO-forbund og NHO, eller det kan være inngått mellom en færre gruppe arbeidere og arbeidsgivere. Rettslig sett reguleres tariffavtalen av lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven).