Kostbare forsvar mot grunnløse påstander

Mads Nygaard (foto: Aschehoug)

Lettelsen var stor da Konkurranseklagenemda i november annullerte Konkurransetilsynets vedtak om overtredelsesgebyrer på 540 millioner kroner ilagt våre fire største forlag, samt Bokbasen AS.  Men forsvaret har kostet forlagene betydelige beløp.

Ettersom forlagene og Bokbasen fikk medhold på alle punkter hos Konkurranseklagenemda, var det åpnet for at disse kunne søke om å få sine saksomkostninger dekket av Konkurranseklagenemda.

Samlede utgifter på 45 millioner

Bok365 har gått igjennom kravene fra de fem aktørene (Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad&Bjørke – samt Bokbasen). Kravene til dekning summerer seg til så mye som 45,5 millioner kroner.

Høyest ligger Cappelen Damm, representert av advokatfirma Schjødt, med et krav på 13,8 millioner kroner. Lavest ligger Bokbasen, representert av advokatfirma Hjort, med et krav på 4,5 millioner.

Konkurranseklagenemda har nå behandlet kravene om refusjon av kostnader. Nemda finner imidlertid bare grunnlag for å dekke 20 millioner (45 prosent) av forlagenes i all hovedsak, advokatkostnader. «Mankoen» og som forlagene selv må dekke, blir med dette så mye som 25 millioner.

Aschehoug best i klassen

Best uttelling får Aschehoug. Forlagshuset har meldt krav om refusjon av 6,7 millioner kroner. Av dette sier Klagenemda seg villig til å dekke 5,3 millioner (nesten 80 prosent).

Det er vanskelig å forstå grunnlaget for refusjon, men enkelt forklart er vedtakene fattet på bakgrunn av en matrise hvor timelønnen til advokatene vurderes i forhold til tidsbruk. Dess høyere timelønn, jo lavere tidsbruk bør kunne forventes. (Timelønnen bør reflektere kompetanse, og jo høyere kompetanse, dess mindre tid burde advokaten kunne forventes å bruke).

Aschehoug, representert av advokatfirma Wikborg og Rein, får spesielt høyt gjennomslag – uten avkortning – på sin første klage over gebyret på 64 millioner kroner som opprinnelig var ilagt Aschehoug. Denne del av klagen skal ha kostet Aschehoug 3,3 millioner kroner.

Klagenemda skriver om klagen:

«Klagen er på 97 sider, i tillegg til vedlegg. Konkurranseklagenemda er av den oppfatning at klagen var presis og konkret, og uten unødige gjentagelser. Klagen knyttet seg til de sentrale problemstillingene i saken.»

34 000 kroner per side tekst

Klagenemda dekker med dette hele salærkravet fra Aschehoug for denne del av forsvaret. Nemda har i sin avgjørelse sladdet alle konkrete opplysninger vedrørende timepris og tidsbruk, men deler vi salærkravet på antall sider får vi en «sidepris» tilsvarende 34 000 kroner.

Aschehoug har videre krevd dekket ytterligere 3,4 millioner i advokatutgifter, blant annet for arbeidet med den senere muntlige høringen i Klagenemda. Her er ikke Klagenemda like lydhøre, og sier seg ikke villig til å dekke mer enn litt over 2 millioner av dette salæret.

Konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard er – tross den høye refusjonsprosenten, lite fornøyd med Klagenemdas avgjørelse:

– Vi er uenige i Konkurranseklagenemdas vurderinger av hva som skal dekkes av våre sakskostnader.

– Aschehoug har levert et nøkternt krav på 6,7 millioner kroner, men kun fått 5,4 mill kr erstattet. Kravet er faktiske sakskostnader vi har hatt knyttet til klagen på vedtaket hos Konkurransetilsynet, og det er galt at vi ikke får dekket hele beløpet.

Nygaard understreker at det har vært en lang og krevende prosess for forlaget:

– Saken skyldes uriktige vurderinger gjort av Konkurransetilsynet i en årelang prosess. Denne prosessen har vært svært arbeids- og ressurskrevende for Aschehoug, men førte til at hele vedtaket gjort av Konkurransetilsynet ble satt til side da Konkurranseklagenemda behandlet vår klage. At vi likevel skal lide tap, både knyttet til saken og klagen, synes urimelig.

Av den grunn vurderer vi å påklage avgjørelsen og be om en større erstatning, avslutter Mads Nygaard.

Les også Mads Nygaard: Næringsministeren må reformere Konkurransetilsynet

Cappelen Damm i bunn, men  inkluderer mer

Lavest prosentvise refusjon får landets største forlag, Cappelen Damm. Forlaget har levert inn krav om refusjon av nesten 14 millioner kroner, men Klagenemda sier seg ikke villig til å dekke mer en 28 prosent av dette, omtrent 4 millioner kroner. Dette betyr at Cappelen Damm blir sittende igjen med en regning på nesten 10 millioner kroner for å ha forsvart seg mot et påstått gebyr på 131 millioner kroner.

Her må det tilføyes at Cappelen Damm har sendt inn krav også for inntil 15 av egne ansattes tidsbruk i forbindelse med tilbakevisning av kravet fra Konkurransetilsynet. Cappelen Damm har altså utvidet rammen for refusjonskravet i forhold til Aschehoug.

Klagenemden skriver følgelig i sitt vedtak:

«Konkurranseklagenemda viser til at Cappelen Damm allerede er tilkjent kostnader forbundet med to av advokatenes arbeid med faktisk utdrag. Nemda kan ikke se at utgifter til print, kopi, smørbrød og annen servering har vært nødvendig for å få endret vedtaket, og bemerker i den forbindelse at faktisk utdrag i denne saken forelå digitalt.»

Forlagssjef i Cappelen Damm Sarah Willand (Foto: Nora Steenberg)

Administrerende direktør Sarah Willand er overrasket, men også skuffet:

– Vi er overrasket og ikke minst skuffet over vedtaket. Det er ingen god grunn til at vi ikke skal få dekket en større andel av de kostandene vi har hatt. For med så alvorlige og grunnløse påstander har vi vært tvunget til å bruke store ressurser over mange år på denne saken, penger og krefter vi heller skulle hatt til å utvikle bøker og litteratur. Nå må vi igjen vurdere hvor mye tid vi skal bruke på dette fremover, og dermed om vi skal anke.

De resterende tre

De resterende tre gebyraktørene er Gyldendal, Vigmostad&Bjørke, samt Bokbasen.

Gyldendal var varslet om hele 252 millioner kroner i gebyrer. Konsernet har sendt krav om refusjon av 10,6 millioner kroner i utgifter. Av dette sier Klagenemda seg villig til å dekke 4,5 millioner (42 prosent).

Vigmostad&Bjørke var varslet om gebyrer på 92 millioner kroner. Kravet om dekning av saksomkostninger var her i underkant av 10 millioner. Klagenemda har her vedtatt å kunne dekke 4 millioner.

Tallene for Bokbasen var varslete gebyrer på 4,1 millioner kroner. Bokbasen har sendt krav på mer enn dette, 4,5 millioner i advokatomkostninger. Av disse vil Klagenemda refundere 3 millioner (66 prosent).

Bok365 har søkt Konkurranseklagenemda for synspunkter, men nemda ønsker ikke å kommentere vedtakene.

Klagefristen på refusjonsbeløpene utløper rett før St. Hans.

Ingen av forlagene har hittil overklaget vedtakene i Konkurranseklagenemda.