Ingen innhogg i Norsk kulturfond

Overraskende økning i bevilgningene til Norsk kulturfond, fra 154,3 mill. i saldert 2014-budsjett til 172,1 mill. for 2015.

Solberg-regjeringen vil gi 262 millioner kroner mer til kulturen – 141 millioner dersom man ser bort fra pengene som skal gå til Den norske kirke.

Endringer i mediemomsen, i kulturlivets andel av tippenøkkelen og i bevilgningene til Norsk Kulturfond var blant de største spenningsmomentene i forkant av at Solberg-regjeringen i dag kunngjorde sitt første forslag til kulturbudsjett som ikke bygde på et rød-grønt budsjettforslag.

 

Mindre økning

Det totale budsjettet er på 12,5 milliarder kroner, noe som innebærer en økning på 262 millioner kroner. Dersom man ser bort fra bevilgningene til Den norske kirke, som i fjor ble flyttet tilbake inn på kulturbudsjettet, er økningen imidlertid bare på 141,3 millioner kroner.

Det er den laveste økningen i kulturbudsjettet på mange år. Til sammenligning gikk de rødgrønne inn for en økning på 840 millioner kroner i sitt siste budsjettforslag – riktignok da de visste at en ny regjering ville ta over. I budsjettet for 2014 foreslo de blå-blå en økning på 609 millioner kroner minus bevilgningene til kirken.

Som ventet får idretten en større andel av tippenøkkelen. Fra 2015 skal 64 prosent av Norsk Tippings overskudd gå til idrettsformål, og 18 prosent til kulturformål mot. Det innebærer at kulturlivet mister betydelige inntekter. Siden opptrappingen ble påbegynt i 2011 har kulturlivet mistet over 600 millioner kroner av tippemidlene, skrev Klassekampen i går.

 

Mer til Norsk kulturfond

Da Solberg-regjeringen overtok i fjor fikk Norsk kulturfond innskrenket sitt budsjett for litteraturformål med ti millioner kroner. Kulturrådet bestemte i fjor at godt og vel halvparten av denne innskrenkingen skal realiseres ved å kutte i innkjøpsordningen, men detaljene vil først vedtas på rådsmøte i desember.

Siste signal er at det ikke vil kuttes i noen sjangre, men ved at det kjøpes inn færre eksemplarer av hver bok. Det var første gang siden ordningen ble etablert i 1965 at den fikk redusert sin bevilgning, og mange har fryktet et ytterligere kutt i budsjettforslaget for 2015.

I budsjettforslaget ligger Norsk kulturfond noe overraskende an til å få en økning i sin bevilgning, fra 154,3 millioner kroner i saldert budsjett for 2014 til 172,1 millioner kroner for 2015.

 

Post 74 forsvinner

12,7 millioner kroner av denne økningen har imidlertid en byråkratisk årsak, og skriver seg fra at den såkalte post 74 avvikles. Bjørnsonakademiet, Bjørnsonfestivalen, Bokbyen i Fjærland, Bokbyen ved Skagerak, Foreningen !les, Foreningen Leser søker bok og Norsk Barnebokforum har alle tidligere fått tilskudd gjennom denne posten. Hensikten med endringen skal være å forenkle systemet.

Om man ser bort fra dette nye ansvarsområdet sitter Norsk kulturfond igjen med 159,4 millioner kroner. Det er 5 millioner mer enn for 2014, men også 5 millioner mindre enn i 2013, da Norsk kulturfond fikk 164,3 millioner kroner.

 

Viderefører tilskudd til nettbaserte leksikon

Totalt reduseres bevilgningene til språk, litteratur- og bibliotekformål med 30 millioner kroner, til 878,6 millioner. Nasjonalbiblioteket, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og Språkrådet får en reduksjon i sin bevilgning over kulturbudsjettet, men det forklares med at disse institusjonene fra nå av skal få til sammen 21,9 millioner kroner under Finansdepartementets budsjett, på grunn av en innføring av nøytral merverdiavgift for statlige institusjoner.

Regjeringen foreslår dessuten at 5 millioner kroner av Nasjonalbibliotekets midler i stedet skal gå til prosjekt- og utviklingstiltak for folkebibliotek.

Regjeringen foreslår dessuten å videreføre tilskuddsordningen for nettbaserte leksikon som ble opprettet i 2014 Nasjonalbiblioteket forvalter ordningen på grunnlag av retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet.

 

Mer til bokmålsordbok

Ellers kan ordbokentusiaster glede seg over budsjettforslaget. I februar 2015 avsluttes ordbokprosjektet Norsk Ordbok med tolvte og siste bind. Til det foreslås et tilskudd på 3,7 mill. kroner. Samtidig ønsker regjeringen å trappe opp tilskuddet til arbeidet med Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) til 15,1 millioner kroner.

«Verket bygger på den eksisterende Norsk Riksmålsordbok, men skal etter planen dokumentere hele majoritetsmål-formen. Etter oppdaterte planer og private finansieringstilsagn ligger det nå an til at verket kan publiseres som gratis, digital ordbok på Internett i 2017. (…) NAOB skal etter planen også utgjøre kjernen i et dynamisk, digitalt ordboksverk som skal videreutvikles i årene etter 2017, det såkalte BRO-prosjektet (Bokmålets og Riksmålets Ordbase),» heter det i proposisjonen.

 

Kulturminister Thorhild Widvey vil presentere regjeringens forslag til kulturbudsjett kl 13.15 i dag. Saken oppdateres.