13,5 milliarder til kultur

TIL DELHI: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Hovedsatsingene i Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett er: Kulturell og kreativ næring, kulturarv og tilrettelegging for flere finansieringskilder til kulturlivet.

Forslaget til kulturbudsjett er 465 millioner kroner høyere enn 2016, noe som er en økning på 3,6 prosent. Regjeringen ønsker å legge til rette for at kultur også kan være næring og at flere kan leve av kunsten og kulturen. 

 

 

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 70 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for vekst og utvikling i kulturell og kreativ næring, og styrke kunstnernes muligheter for økte inntekter.

– Satsingen omfatter alle uttrykk, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Kulturlivet får flere bein å stå på

– Norge har mange fantastiske kunstnere og en sterk frivillighet, men også på kulturfeltet er det behov for omstilling. Vi vil gi kulturlivet flere bein å stå på, blant annet ved å utvide gaveforsterkningsordningen, som bidrar til at gaver fra private givere blir forsterket av det offentlige. Vi øker ordningen med vel 6 millioner kroner. Vi øker også støtten til utvikling av kunstneriske talenter gjennom Talent Norge med 5 millioner kroner, som igjen utløser mer penger fra private, sier Hofstad Helleland.

 

50 millioner til kulturarv

– Regjeringen vil ta vare på vår kulturarv og verne om våre kulturminner. Som en del av tiltakspakken mot ledighet foreslår vi å bevilge 50 millioner kroner til istandsetting og oppgraderinger av kirke- og museumsbygg. På den måten kan vi både bidra til å få flere tilbake i arbeid, samtidig som vi kan sørge for å sette i stand viktige kulturminner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

 

Økt privatisering i kultursektoren

Regjeringen vil bidra til økt privat engasjement og investering i kultursektoren og legge til rette for bærekraftige kulturbransjer i hele landet. I tillegg til å styrke virkemiddel- og støtteapparatet rundt de utøvende og skapende kunstnerne i det frie feltet, vil man bidra til at norsk kunst og kultur når et større publikum.

– Tiltakene vi foreslår skal bidra til å løfte norsk kunst og norske talenter, samtidig som det kommer inntekter tilbake til ny skapende virksomhet i hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Satsingen omfatter alle felt og retter seg mot aktører utenfor det etablerte institusjonsfeltet.

—-

BOK365 kommer tilbake med mer.