Stort underskudd i Notabene

Utfordringene står - mildt sagt - i kø for bokhandelkjeden.

Årsregnskapet for Notabene i 2018 er nå klart. Kjeden som ved årsskiftet hadde 52 butikker, omsatte for 183 millioner kroner. Av omsetningen utgjorde boksalget 83 millioner. Driftsunderskuddet beløp seg til hele 26 millioner kroner. Hele egenkapitalen på 20 millioner som Notabene fikk tilført høsten 2017, er med dette en saga blott.

Store omstillingskostnader

Styreleder, samt daglig leder, Harald Enersen forklarer det store underskuddet som et resultat av store omstillingskostnader og et svakt bokår: – Årsakene til underskuddet var flere. Generelt sett leverte for mange butikker for svake resultater og overheadkostnadene samsvarte ikke med størrelsen på kjeden.

– Kjeden hadde store omstillingskostnader som følge av reduksjonen i antall butikker i 2017, hvor halvparten av butikkene ble solgt eller avviklet. Man dro med seg en rekke kostnader som var skalert til en langt større kjede, og det tar tid å gjøre om på disse. I tillegg hadde vi store kostnader i sammenheng med avvikling av flere butikker som ikke leverte gode nok resultater. Realisering av varelager førte videre til svak utvikling i bruttofortjeneste. Samtidig fikk vi en nedgang i markedet, som også ga svak omsetningsutvikling.

Optimisme for inneværende år

Harald Enersen er like fullt optimistisk når det gjelder inneværende år: – Det er gjort store grep i løpet av 2018 og 2019, noe som har resultert i betydelige kostnadsreduksjoner. 2019 har likevel også vært krevende for Notabene, men vi har fortsatt arbeidet med å redusere kostnader og optimalisere driften. Vi forventer at man med de grepene som er gjennomført vil få et årsresultat som styret er fornøyd med.

Nye tilførsler av kapital

Med finanskostnader på 2,3 millioner viste bunnlinja et underskudd på 28,1 millioner før skatt. Ved siste årsskiftet var dermed den bokførte egenkapitalen i kjeden negativ med 8 millioner kroner. Enersen opplyser at kjeden er tilført ny kapital fra eieren Bokkompaniet Holding, men han ønsker ikke å gi detaljer om hvor mye, eller i hvilken form egenkapitalen har kommet. Kjeden har også solgt enkelte butikker for å bøte på egenkapitalen.

DNB fortsatt i kulissene

Verd å notere er også at Notabene har et langsiktig lån fra tidligere Nye Notabene-eier DNB, på 12 millioner kroner. I tillegg trakk man i fjor opp 13 millioner av en bevilget kassakreditt på til sammen 20 millioner. Antagelig er også denne fra DNB.

Leie av butikklokaler beløp seg i 2018 til 32 millioner. Rimeligvis har DNB stilt garantier for disse. Forleggerforeningen krever videre bankgaranti for leveranser, også her er DNB eksponert.

Underskudd også for Boklageret

Notabenes søsterselskap Boklageret AS, heleiet av Bokkompaniet Holding, kunne ikke bedre situasjonen i bokkonsernet. Tvert imot. Etter driftsinntekter i 2018 på totalt 16 millioner, viser driftsresultatet et underskudd på hele 9 millioner kroner. Dette til tross for at selskapet samme år sluttførte en gjeldsakkord som medførte at 11 millioner kroner i gjeld ble ettergitt selskapet.

BOK365 har tidligere anslått gjeldsreduksjonen til nærmere 20 millioner, men skyldig lokalleie utgjorde langt mer enn hva vi hadde beregnet.  Gjeldsreduksjonen ble dermed betydelig mindre enn vårt anslag. Dette ettersom gjeldsposten har bankgaranti og dermed ikke blir redusert ved en frivillig gjeldsakkord. Det samme gjelder leveranser fra Forleggerforeningens medlemsforlag og hvor det også stilles krav om bankgarantier.

Fortsatt grunnlag for drift av Boklageret

Boklageret er nå slanket til kun fire butikker. Disse er nå omprofilert og driftes videre under Notabenes varemerke. Den bokførte egenkapitalen i Boklageret var ved årsskiftet negativ med 10 millioner kroner. 9,3 millioner av gjelden i Boklageret er imidlertid til Bokkompaniet Holding-konsernet. Denne gjelden står tilbake for annen ekstern gjeld, noe som gjør at styret vurderer videre drift av selskapet som forsvarlig.

Konsernregnskap om få dager

Konsernregnskapet i 2018 for Bokkompaniet Holding er ikke fortsatt ikke offentlig, men forventes i løpet av få dager. BOK365 vil da kommentere ytterligere.