Fornøyd bokbransje – stort sett

Kristenn Einarsson.

Regjeringens forslag til statsbudsjett mottas med glede i bokbransjen. Stort sett.

Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson har lest budsjettet med glede.

– Det er flott at kulturministeren får en samlet økning på kulturbudsjettet med 4,5%. Satsing på Gjesteland Norge og Bokåret 2019 har vi visst om en stund, men dette er viktig satsing. Flott også med tiltak for barn- og ungdomslitteraturen og samisk litteratur. Mange plusspoeng her, sier Einarsson. – Når vi nå etter all sannsynlighet også blir kvitt ebok-momsen fra sommeren av, bør vi i bokbransjen være forøyde med alt, sier han i en umiddelbar kommentar til statsbudsjettforslaget.

Les også: Lover økt satsing på litteratur 

Glede i Nasjonalbiblioteket

Fornøyd: NB-direktør Aslak Sira Myhre

I Nasjonalbiblioteket jubles det over en økt bevilgning på 20 millioner kroner. Midlene er øremerket arbeidet med digitale språkressurser og digitalisering av audiovisuelt kulturarvmateriale for ABM-sektoren. På lik linje med andre statlige institusjoner får Nasjonalbiblioteket et kutt i driftsmidlene på 0,5 prosent.

 – Dette er et godt budsjett for Nasjonalbiblioteket. Vi settes i stand til å dele vår kompetanse og løse oppgaver for hele ABM-sektoren. Det er god ressursutnytting for staten og en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned ved Nasjonalbiblioteket over mange år, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Les også: Endelig forsvinner ebok-momsen

Fornøyd, men med bismak

Delt: NFFO-styreleder Geir Hønneland. Foto: Sverre Gunnar Haga/NFFO

Geir Hønneland, som er arbeidende styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenng (NFFO) sier til BOK365 at generelt ser de positivt på at det satses godt på språk og kultur, noe som harmonerer godt med at vi har bokåret 2019. Vi ser også positivt på at det foreslås å fjerne moms på ebøker.

Men: Stortinget vedtok ny åndsverklov, men regjeringen følger ikke opp.

Den nye loven trådte i kraft 1. juli i år. I henhold til den skal også rettighetshavere til litterære tekster og visuelle verk nå kompenseres for omfattende kopiering av åndsverk til privat bruk, på linje med rettighetshavere i lydopptak og film/video. Privatkopieringskompensasjonen bevilges over statsbudsjettet. I budsjettet for 2019 er det ikke lagt inn friske midler til å følge opp lovendringene. Den foreslåtte økningen på 2,4 prosent fra inneværende år, duger ikke til annet enn å kompensere den generelle økonomiske utviklingen. Dette er både skuffende og provoserende, mener Geir Hønneland.