Her er den nye forfatter-hærføreren

Heidi Marie Kriznik ble i helgen valgt til ny leder i Den norske Forfatterforening etter Sigmund Løvåsen. 

Fred og fordragelighet preget helgens DnF-årsmøte på Bristol i Oslo, selv om hus og hytte var en kilde til visse bekymringer.

 

Under sin gjennomgang informerte generalsekretær Mette Møller om at DnF vurderer å flytte til nye lokaler. Dette skyldes dels forhøyde utgifter knyttet til kommunens eierskap og dels at lokalene er lite hensiktsmessige for moderne kontordrift.

Styrets forslag om å selge hytta Hemstugu var en sak engasjerte mange. Forslaget baserte seg delvis på utgiftene som knytter seg til Hemstugu, og dels på de lave besøkstallene. En rekke medlemmer argumenterte for Hemstugus kvaliteter og gikk imot salg. Etter en lang debatt ble styrets forslag om salg nedstemt: 47 imot, 41 for, 16 avholdne.

Styret kommer derfor til å gå i gang med et arbeid for å høyne medlemmenes interesse for Hemstugu og å samle en gruppe frivillige som kan påta seg dugnadsarbeid og annet for å holde hytta i tilfredsstillende stand.

 

Innkjøpsordningene er kjernen

Årsmøtet understreket også Norsk kulturfonds viktige rolle, gjennom å vedta følgende uttalelse: «Norge er et lite språkområde. Gjennom en aktiv litteraturpolitikk har det i flere tiår blitt arbeidet systematisk for en sterk og mangfoldig litteratur. Årsmøtet i Den norske Forfatterforening vil peke på at flere svært viktige litteraturpolitiske virkemidler er avhengige av bevilgningene til Norsk kulturfond. Ikke minst innkjøpsordningene, som er kjernen i den langsiktige byggingen av litteratur skrevet eller oversatt i Norge.  Realnedgangen i Kulturfondets budsjett for 2017 fører til inntektsnedgang for kunstnere og er en nedtrapping av arbeidet med å utvikle et bredt kunst- og kulturtilbud. Et samlet årsmøte i Den norske Forfatterforening ber Regjeringen styrke Norsk kulturfond vesentlig i statsbudsjett for 2018.»

 

 

 

 

Freder fastprisen

Anne Oterholm ledet en litteraturpolitisk samtale mellom statssekretær Bård Folke Fredriksen (Høyre), Bård Vegard Solhjell (SV) og Espen Ophaug (Venstre). Her gikk Høyre langt i å frede fastprisen, mens SV stilte som garantist for boklov ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

 

PRISET: Jael Uribe, sammen med avtroppende DnF-leder Sigmund Løvåsen.

 

Et par prisutdelinger var også sentrale poster på helgens program. Som tidligere omtalt, gikk Vesaas-prisen Jan Kristoffer Dale, mens Ytringsfrihetsprisen ble tildelt Jael Uribe.

Styrets forslag til handlingsprogram 2017–2018 ble, som helhet, enstemmig vedtatt med enkelte presiseringer – blant annet Mikkel Bugges forslag: «Vi vil arbeide for en skolebibliotekslov».

 

Kriznik ny leder

Enstemmig tilslutning var det også til valgkomiteens forslag til ny leder, nytt styre og nytt litterært råd. Sammensetningen ser nå slik ut:

 

STYRET:

Heidi Marie Kriznik (leder)
Sigbjørn Skåden (nestleder)
Kari Brænne
Tom Egeland
Jørgen Gunnerud
Øivind Hånes
Mette Karlsvik
Kristine Tofte

 

DET LITTERÆRE RÅD:

Inger Bråtveit
Kjell Ola Dahl
Sigrid Merethe Hanssen
Tormod Haugland
Kristian Hæggernes
Inghill Johansen
Kristine Næss
Steinar Opstad
Morten Wintervold

 

Se fyldigere dekning på Forfatterforeningens sider.

 

(Foto: Forfatterforeningen)