Mammut i bevegelse

Mammutsalget.

DEBATT: Heidi Austlid svarer Marie Lexow.

Mammut har eksistert i 130 år, og har utviklet seg i takt med tiden og endringer i markedet. Mammut er en viktig arena for salg av smale og brede titler fra små og store forlag. Dette er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, for våre medlemmer, og er en del av bokavtalen. Bokavtalen er forankret i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker, herunder samarbeid om fellesnedsettelser.  Forleggerforeningen er bevisst på at unntaket fra konkurranseloven §10 har klare rammer, og foreningen respekterer disse rammene.

Vi kan ikke se at Bokavtalen «tiltar seg en kompetanse» og går lenger enn det forskriften om unntak fra konkurranseloven tillater. Bokavtalen har vært gjenstand for høring før den ble godkjent. Konkurransetilsynet er en av høringsinstansene som har vurdert Bokavtalen og bidratt med høringssvar.

I 2021 fikk Forleggerforeningen innspill fra medlemmene om behov for flere justeringer i Mammut. Det var bra, og Memo var en av de som ga innspill, og som bidro til at styret i Forleggerforeningen satte ned et utvalg som skulle se spesielt på forbedringer i Mammut.

For Mammut 2022 ble det etablert en ny pilotordning som skulle sikre forbedringer av Mammutsalget. Denne skulle evalueres etter gjennomføring av Mammut 2022. Evalueringen er nå gjennomført og innspillene innarbeides i ny ordning for Mammut videre.

Basert på erfaringer og innspill fra enkeltmedlemmer og utvalg er det og vil det etableres en rekke tiltak for å sikre at Mammut revitaliseres, herunder god informasjonsflyt før, under og etter årlig gjennomføring.

I tillegg er det nå på plass en rammeavtale for Mammut, som sikrer en formalisert og forutsigbar relasjon i samarbeidet i alle faser. Memos innspill om tilleggstitler har vært viktig, og praksis for disse titlene er en del av den nye rammeavtalen. Disse titlene skal bidra inn i fellesskapet, på lik linje med de andre titlene. Tilleggstitlene kan bidra til at kunden gjerne besøker flere bokhandlere, noe som er fint for alle. Avtalen er vedtatt i foreningenes styrer og distribuert i ulike kanaler til medlemmene.

Forleggerforeningen er et fellesskap for alle og organisasjonsdemokratiet er viktig.  Jeg ønsker alltid alles innspill velkommen. Engasjement og innspill gjør at medlemstilbud kan bli mer relevant.

HEIDI AUSTLID, direktør i Forleggerforeningen