Kunstnermeldingen: Nødvendig opprydding

Trond Vernegg. (Foto: Riksmålsforbundet)

Forfatterforbundet kaller stortingsmeldingen «Kunstnarkår» en "nødvendig opprydning".

«Med stortingsmeldinga «Kunstnarkår» sikrer vi ein aktiv og offensiv kunatnarpolitikk inn i framtida,» sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen da hun la frem Regjeringens kunstnermelding sist fredag. Blant det som løftes frem i meldingen er bredde og mangfold, kunst i hele landet, at kunstnere er arbeidsfolk som skal få rimelig betalt.

Stadig oftere kritiseres eller settes det spørsmålstegn ved forvaltningen av offentlige kulturmidler som støtteordninger, stipend og tilskudd. Regjeringen understreker i meldingen at den ønsker å sikre en ryddig forvaltning som følger regelverk og gode forvaltningsmessige prinsipper og sikrer likebehandling, habilitet og åpenhet. Det er på høy tid. Grunnleggende dreier det seg om tillit til forvaltningen av fellesskapets midler skjer i henhold til forutsetningene og på en riktig og forsvarlig måte. Slik tillit fordrer gode habilitetsvurderinger, åpenhet og likebehandling.

Kunstnarkår varsler en omfattende revisjon av reglene om Statens kunstnerstipend og forvaltningen av ordningen. Statens kunstnerstipend er en viktig del av kunstnerøkonomien. Forfatterforbundet ble gitt forhandlingsrett til bibliotekvederlaget i februar 2019, men har ennå ikke fått plass i komiteen som innstiller til Statens kunstnerstipend for opphavergruppen vi representerer. Dette til tross for at vi flere ganger har krevet det. Derfor er det gledelig at Kultur- og likestillingsdepartementet i meldingen varsler at retten til å innstille til komiteene vil bli vurdert i revisjonen av Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Som representativ organisasjon innen skjønnlitteratur med over 500 medlemmer tar Forfatterforbundet for gitt at forbundet gis samme innflytelse på sammensetningen av komiteer og utvalg som den andre organisasjoner har og forøvrig samme innflytelse på andre forhold i tilknytning til stipendiene.

Meldingen fastslår at forvaltningen av kunstnerstipendiene ikke er tilstrekkelig etterprøvbar og transparent, og at dagens system ikke er fleksibelt nok til å følge utviklingen i kunstfeltene. Departementet vil derfor gi utvalget for kunstnerstipend innsikt i stipendkomiteenes arbeid for å sikre at søknadsbehandlingen blir mer samordnet, transparent, etterprøvbar og legitim i tråd med god forvaltningsskikk. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker også at søknadsbehandlingen av Statens kunstnerstipend skilles fra behandlingen av søknader om andre stipend og at sekretariatsfunksjonen for komiteene overføres til Kulturdirektoratet og at Staten betaler komitémedlemmene, ikke organisasjonene, slik praksis er i dag.

Forfatterforbundet er enig i det departementet skriver og støtter disse forslagene fullt ut. Statsråden skal ha ros for å ta denne ryddejobben. Tillit er avgjørende, både tillit hos alle kunstnere og i allmenheten generelt. Etterprøvbarhet, transparens, gode habilitetsvurderinger og god forvaltningspraksis er nødvendig. Og det er ikke noe oppsiktsvekkende i det; dette kreves og gjelder allerede for lengst på alle andre samfunnsområder.

 

Trond Vernegg

Nestleder

Forfatterforbundet