Jørn Lier Horst frifunnet i Tingretten

Jørn Lier Horst (foto: Anton Soggiu)

Gyldendal og Lydbokforlaget vant ikke fram med sitt søksmål. Begge vil øyensynlig anke dommen.

Hovedspørsmålet i rettssaken var om Jørn Lier Horst hadde rett til å si opp lydbokkontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal – for så å spille inn lydbøkene sine på nytt og utgi dem på et annet forlag.

Det fastslår dommen at han kunne. Lydbokforlaget og Gyldendal blir også dømt til å betale Jørn Lier Horsts saksomkostninger med til sammen 700 000 kroner.

Lydbokforlaget og Gyldendal fikk følgelig ei heller medhold i sitt krav om en midlertidig forføyning for å stoppe salget av de nyinnspilte lydbøkene via Strawberry Publishing.

Samtidig som Jørn Lier Horst og Sandnes Media AS frifinnes i hovedkravet, frifinnes også Lydbokforlaget AS og Gyldendal Norsk Forlag AS i motkravet om erstatning.

«Medhold i det vesentligste»

I domsavsigelsen heter det blant annet:

«Lier Horst og Sandnes Media har fått medhold i de mest sentrale tvistepunktene i saken, nemlig om det var grunnlag for å si opp lydbokkontraktene og rettsvirkningen av dette. Både under saksforberedelsen og hovedforhandlingen er det disse spørsmål som har vært i fokus og blitt viet størst oppmerksomhet. Følgelig må det legges til grunn at det er denne delen av saken som bærer brorparten av sakskostnadskravet. Dette trekker i retning av at Lier Horst og Sandnes Media må anses å ha fått medhold i det vesentlige. På den annen side har Lydbokforlaget og Gyldendal blitt frifunnet for erstatningskravet fra Lier Horst og Sandnes Media. Selv om kravet ikke har fått en sentral plass i saken, er det et ikke ubetydelig beløp som ble krevd erstattet. Dette kan tilsi at ingen av partene har vunnet saken, men at begge har fått medhold av betydning.»

«Et grensetilfelle»

Videre står det å lese:

«Retten mener at man står overfor et grensetilfelle, men har kommet til at Lier Horst og Sandens Media ikke kan anses for å ha vunnet saken. Det er likevel klart at de har fått medhold av betydning etter tvisteloven § 20-3, og etter rettens syn foreligger det tungtveiende grunner som tilsier at de får erstattet deler av sine sakskostnader. I sin vurdering av dette har retten vektlagt de samme momenter som er gjennomgått ovenfor.»

– En seier for forfattere og strømmekunder

En godt fornøyd Jørn Lier Horst oppsummerer dommen slik:

– Denne dommen betyr to ting. Kontraktene vi har signert kan faktisk sies opp når vilkårene ikke blir oppfylt. Og tiden der forlag som Gyldendal kan misbruke våre rettigheter ved å låse oss inne i deres egen strømmetjeneste er ubønnhørlig over, sier Horst, og legger til:

– Nå ser jeg fram til at bøkene mine endelig skal bli tilgjengelig i Norges største digitale bokhandel, nemlig Storytel. Dette er først og fremst en seier for norske forfattere og norske strømmekunder. Jeg tenker også at dette vil gi forfatterforeningene en langt bedre forhandlingsposisjon i arbeidet med å få på plass en normalkontrakt for strømming.

Horst får følge av Strawberry Publishing-sjef, Alexander Henriksen:  Dette er en viktig seier for Jørn og for norske forfattere. Nå håper jeg alle kan senke pulsen og at vi kan bevege oss videre. Slike saker er dårlig for omdømmet til bransjen og slår negativt ut for oss alle. Nå må vi få fokus tilbake på det viktige samfunnsoppdraget vårt: å skape leselyst, kunnskap og gode opplevelser. La oss ikke glemme at det er det vi egentlig driver med.

– Har tapt både ansikt og sak

Horst sier følgende om muligheten for at saken blir anket:

– Gyldendal har skrytt av at de skal anke saken, men faktum er at de har tapt både ansikt og rettsaken, og jeg håper at de for sitt eget beste og oss forfattere vil anerkjenne tapet og gå videre. Dagens nyhet om en avtale mellom Storytel og Gyldendal/Aschehoug/Oktober kan sees på som om Gyldendal var forberedt på tap. Med den nye avtalen på plass har ingen andre forfattere grunn til å si opp.

Prinsipiell anke?

– Vi har lest dommen og er uenig i vurderingene gjort av tingretten, sier strategidirektør i Gyldendal, Einar Ibenholt i en kommentar til BOK365:

– Samtidig har saken stor prinsipiell betydning for hele bokbransjen, så vi har bedt våre advokater om å forberede en anke til lagmannsretten.