Gigantgebyrer til fire forlag

MED GIGANTGEBYRER TIL BOKBRANSJEAKTØRER: Konkurransetilsynet i Zander Kaaes gate i Bergen.

Konkurransetilsynet opprettholder overtredelsesgebyrer til Gyldendal, Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke og Aschehoug på til sammen 545 mill. kroner.

Konkurransetilsynet ilegger Norges fire største bokkonsern og Bokbasen overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Aktørene har ifølge tilsynet ulovlig utvekslet fremtidige bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon gjennom et abonnement i Bokbasen.

Bokbasen AS ilegges et overtredelsesgebyr på 4,1 mill. kroner, Cappelen Damm AS ilegges et overtredelsesgebyr på 131,4 mill. kr, Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 92,6 mill kr., Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA ilegges et samlet overtredelsesgebyr på 252,1 mill. kr og Aschehoug ilegges et overtredelsesgebyr på 64,6 mill. kroner. Forskjellene i gebyrenes størrelse for de fire forlagene skyldes at konsernene har ulik omsetning.

Etter hva Bok365 erfarer har de involverte aktørene sterke innsigelser mot Konkurransetilsynets gebyrer, og bakgrunnen for disse.

«Konkurransesensitiv informasjon»

– Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til. Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Allerede i september 2020 varslet Konkurransetilsynet overtredelsesgebyrer på til sammen 502 millioner kroner til forlagene Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug, samt Bokbasen. Etter tilsynets foreløpige vurdering hadde disse aktørene samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Økte gebyrer

MED GIGANTGEBYR: Konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransetilsynet varslet den gang at Cappelen Damm skulle ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke på 93,4 millioner kroner, Gyldendal på 202,4 millioner kroner og at Aschehoug skulle ilegges et gebyr på 50,8 millioner kroner. Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig. I tillegg ble Bokbasen varslet om et overtredelsesgebyr på 3,89 millioner kroner.

De omsetningsbaserte gebyrene er nå økt for fire av de fem aktørene.

«Kan koordinere bokpriser»

– Det er forbudt for konkurrerende selskaper å utveksle informasjon som kan begrense konkurransen i et marked. Forlagene har systematisk lagt inn slik informasjon i databasen, i visshet om at den da ble tilgjengelig for konkurrentene.  Størrelsen på gebyrene understreker at det i denne saken har skjedd et alvorlig brudd på konkurranseloven, uttaler avdelingsdirektør Gjermund Nese.

SER ALVORLIG PÅ SAMARBEID: Gjermund Nese.

Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Omfattende bevissikring

Konkurransetilsynet hadde allerede i januar 2018 bevissikring hos de involverte aktørene. I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått, systematisert og analysert.

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnte Eirik Stolt-Nielsen som settekonkurransedirektør i saken, etter som daværende konkurransedirektør Lars Sørgard erklærte seg inhabil.

Informasjonsutveksling via Bokbasen

Ifølge Konkurransetilsynet skal informasjonsutvekslingen ha foregått via Bokbasen sin bokdatabase: «Bokbasen selger flere typer abonnement og det er ett av disse, Mentor Forlag, denne saken gjelder. Bokbasen har brutt konkurranseloven ved å legge til rette for informasjonsutvekslingen gjennom dette abonnementet. Delingen av konkurransesensitiv informasjon har gjort det lettere for forlagene å tilpasse sin egen markedsstrategi ut fra konkurrentenes planer», heter fra tilsynet, som videre anfører: «Informasjonsutvekslingen la til rette for at forlagene kunne koordinere priser og utvalg. Dette kan ha ført til redusert utvalg og høyere priser for forbrukerne. Informasjonen som forlagene registrerte i bokdatabasen ville vært vanskelig å skaffe seg på andre måter. Samarbeidet har gitt forlagene enkel, rask og pålitelig tilgang til konkurransesensitiv informasjon.»

Konkurransetilsynets vedtak er endelig. De involverte selskapene har mulighet til å klage saken inn for Konkurranseklagenemnda, innen en frist på 6 måneder.