– Fortjener ikke mistillit

Kulturrådets Grete Stuevold Madsbakken (Foto: Jørn Johansen)

Leder i Kulturrådets seksjon for litteratur Grete Stuevold Madsbakken svarer Samlaget. Hun mener vurderingsutvalgene tåler debatt og kritikk, men de fortjener ikke mistillit.

BARNEBOK-STRID: Samlagets ledelse kritiserte kulturrådet 31. januar.

Forlagssjef Håkon Kolmannskog i Samlaget er uenig i tre konkrete avslag fra Kulturrådets vurderingsutvalg for barn og unge i 2019. Det er forståelig at avslag skaper debatt og reaksjoner, både hos forleggere og i litteraturfeltet for øvrig, ikke minst når man oppfatter at kvalitetsvurderingene spriker. Men det er kraftig kost når Kolmannskog påstår at vurderingsutvalget «ikkje har forstått rolla og oppdraget sitt», og at han har mistet tillit til utvalget etter de tre vedtakene. Ekstra underlig blir det når han i samme artikkel er godt fornøyd med vedtakene i 2018, da utvalget hadde nøyaktig lik sammensetning som året etter.

LES SAMLAGETS KRITKK: – Tilliten er borte 

Kjente ikke automatisk kjøpt inn

Bokanmeldere, litteraturjuryer og Kulturrådets vurderingsutvalg har ulike roller, ulike formål og vil gi ulike resultater. Vurderingsutvalgene forvalter fellesskapets midler, og skal diskutere og vurdere om titlene som meldes på ordningen har tilstrekkelige kvaliteter for innkjøp. Utvalgenes medlemmer representerer samlet sett en bredde i både litteratursyn og kunnskap om ulike sjangre. De har ulik erfaringsbakgrunn og ulike innganger til kvalitetsdiskusjoner, noe som sikrer en grundig behandling av hver enkelt bok.

I sine vurderinger skal utvalgene blant annet legge vekt på om de påmeldte utgivelsene fremstår som helhetlige litterære verk, om de innehar tilstrekkelige kunstneriske, språklige og håndverksmessige kvaliteter og om de har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid. I diskusjonene om kvalitet skal hver tittel vurderes som selvstendige verk og innenfor sin sjanger. Det er derfor ikke slik at kjente forfattere automatisk blir kjøpt inn på bakgrunn av sitt forfatterskap.

Skifte er ikke et «signal»

I slutten av januar ble det oppnevnt nye medlemmer i Kulturrådets fag- og vurderingsutvalg. Det er fast prosedyre annethvert år, der omtrent halvparten av medlemmene blir sittende for å sikre kontinuitet, og den andre halvparten skiftes ut for å bidra til fornyelse. I sammensetningen av de ulike vurderingsutvalgene er det mange hensyn som skal ivaretas hva gjelder faglig bakgrunn, kompetanse, kjønn, alder, geografi og andre former for bredde og mangfold. Ved å hente inn nye medlemmer fra litteraturfeltet annethvert år er målet å sikre at det hele tiden kommer nye stemmer og blikk som sikrer at ikke et bestemt litteratursyn fester seg over tid. Det er derfor ikke et «signal» fra Kulturrådet når vi skifter ut deler av utvalgene, slik Kolmannskog hevder.

Fortjener ikke mistillit

Alle medlemmene av Kulturrådets mange vurderingsutvalg tar sin oppgave og sitt mandat på dypeste alvor. De tåler godt en debatt, men de fortjener ikke den mistilliten som Kolmannskog gir uttrykk for. Innkjøpsordningene er et avgjørende litteraturpolitisk virkemiddel som i stor grad hviler nettopp på tillit. Vi skal gjøre vår del av jobben for å opprettholde den tilliten, og har heldigvis en god dialog med både Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene i dette arbeidet.

Grete Stuevold Madsbakken

leder i Kulturrådets seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern