Flere leser bøker daglig

(Foto: Goryn - VD iStock)

I følge SSBs mediebarometer leser 26 prosent av nordmenn bøker daglig. Det er en oppgang fra tidligere år.

1SSBs årlige mediebarometer viser hvor mange som benytter seg av ulike medier en gjennomsnittsdag. 

Her kommer det frem at hele 26 prosent av befolkningen oppgir at de i 2022 leste papirbøker daglig. Dette er en oppgang fra året før, hvor hun 21 prosent oppga at de leste daglig.

I årets undersøkelse kommer det også frem at det er fortsatt en større andel kvinner enn menn som leser bøker.

Nytt av året

Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk helt siden 1991. I undersøkelsen svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9 år og eldre på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til disse.

I 2022 ble det gjort telefon­intervjuer med 3131 personer, som gir en svarprosent på 52,4. I 2022 er undersøkelsen for første gang gjennomført uten en øvre aldersgrense. Dette vil altså si at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.