Fastpris for dummies

Hva skjer når Vigmostad & Bjørke eller andre forlag melder seg ut av Forleggerforeningen? Husadvokaten oppklarer.

I går omtalte BOK365 Vigmostad & Bjørkes utmelding av Forleggerforeningen. V&B flagget samtidig at de ønsker å beholde fastprisen, noe også Forleggerforeningens direktør trodde dem på:

– Jeg har inntrykk av at også V&B-eierne oppfatter fastprissystemet som et godt system og at et ønske om frie priser ikke har vært en faktor i deres beslutning. I så måte tror jeg ikke de kommer til å jobbe annerledes, men det gjenstår jo å se. Uansett står jo salgsleddet fritt til å sette utsalgsprisene fra årsskiftet, uttalte Kristenn Einarsson.

Akkurat det siste er en sannhet med modifikasjoner, understreker V&B-eierne:

– Det er viktig å presisere at konsernet tidligere har meldt fastpris på alle våre bøker, og dette består. Fastpris er ikke avhengig av at man er medlem av Forleggerforeningen, som enkelte later til å tro, sier Arno Vigmostad.

Hva nå?

Så hvordan forholder det seg egentlig? Hva er lov og ikke lov? Og hvordan skal fastprisen fortøyes for forlag utenfor Forleggerforeningen? Akkurat det siste synes mer diffust når vi snakker med nøkkelpersoner der ute, en usikkerhet som også spredte seg inn i vår redaksjon i går. Derfor: En oppklaring. Og hvem er vel bedre egnet til å gi den enn vår husadvokat Mathias Lilleengen i Bing Hodneland:

– Hvis et forlag melder seg ut av Forleggerforeningen er grunnprinsippet at man ikke er omfattet av Bokavtalen og at bokprisen dermed er i det fri, sier Lilleengen.

Gjelder for alle

Men det er så sant ikke noe annet er avtalt. Og det kan man gjøre: Utmeldt forlag er ikke omfattet av Bokavtalen fra det øyeblikket medlemskapet opphører. Men unntaksforskriften fra konkurranseloven § 10, som hjemler at Bokavtalen ikke er i strid med Konkurranseloven, gjelder generelt.  «Forskriften gjelder visse typer samarbeid mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker utgitt av norsk leverandør».

Forskriftens § 3: «Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for at en leverandør kan sette fastpris på bøker leverandøren utgir eller bøker som utgis av bokklubb som leverandøren har avtale med. Forbudet er heller ikke til hinder for at det kan samarbeides om avtaler som forplikter den enkelte leverandør til å sette fastpris på slike bøker. Fastprisen gjelder for alle sluttkunder uansett forhandler innenfor en maksimal periode, fastsatt i andre ledd.».

Ikke fra tittel til tittel?

– Det vil si at ikke-medlemmer kan lage avtaler om bindende videresalgspriser. Det fremgår av forarbeidene at forskriften gjelder for aktører i bokbransjen generelt, og ikke bare partene i Bokavtalen, fastslår Mathias Lilleengen.

– Må dette være en overordnet avtale eller kan det være en avtale fra tittel til tittel?

– Det er ingen nærmere beskrivelse av hvordan slike avtaler må se ut, men ut fra ordlyden i forskriften tyder det på at det må være en avtale med hver leverandør, og at man neppe kan avtale fra tittel til tittel. Det siste er ikke helt klart. Det står «sette fastpris på slike bøker». Uansett, dette er et spørsmål aktører utenfor Bokavtalen må få avklart selv.

VEILEDER I AVTALEJUNGELEN: Mathias Lilleengen.

 

Og sanksjonsmulighetene?

– Hvilke sanksjonsmuligheter har et utmeldt forlag hvis en aktør likevel skulle velge å sette ned prisene i fastprisperioden?

– Det avhenger av hva som er avtalt mellom de aktuelle aktørene. Hvis en aktør likevel skulle velge å sette ned prisene i fastprisperioden til tross for dette er avtalt mellom leverandør utenfor Bokavtalen og forhandler, så er det ingen sanksjon i loven, men det vil være et avtalebrudd, sier Mathias Lilleengen, og legger til: – Hvis du tenker på situasjonen hvor en leverandør setter fastpris, men dette prissamarbeid ikke dekkes av Unntaksforskriften, så rammes det av konkurranseloven § 10. Overtredelse kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr og bøter.

Alle de nevnte forhold vil gjelde også hvis begge parter står utenfor:

– Det gjør ingen forskjell om bare leverandøren eller både leverandør og forhandler står utenfor Bokavtalen. Begge deler faller utenfor Bokavtalen, og en eventuell fastpris må være hjemlet i en avtale i henhold til Unntaksforskriften. Hvis den ikke er det, så er det ulovlig prissamarbeid som rammes av konkurranseloven §10, sier Lilleengen.

– Lengre fra Oslo til Bergen

Kristenn Einarsson slår et slag for forleggerfellesskapet: – Fordelen med å være medlem av Forleggerforeningen er at disse hensynene automatisk er ivaretatt. Ellers må man inngå avtale med hver aktør i salgsleddet, og er avhengige av at de er med på dette, i følge mitt skjønn.

Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke valgte likevel å trekke sitt forlagskonsern ut av Forleggerforeningen.

– Det er med et visst vemod at vi har meldt oss ut av Forleggerforeningen. V&B har vært medlem lenge. Geografi har spilt inn. Avstanden fra Oslo til Bergen er ofte lenger enn motsatt, sier Arno Vigmostad til BOK365, og legger til: – Vi hadde heller ikke meldt oss ut, hvis ikke regelendringen hadde kommet nå. Men det fikk oss til å tenke og ta en gjennomgang av alle pro et contra. Her er det viktig å presisere økonomien, det vil si medlemskontingenten, knapt har vært diskutert internt. Dette er ikke viktig for oss. Jeg tror faktisk at vi kommer dårligere ut økonomisk ved å melde oss ut, sier Arno Vigmostad.

ARNO VIGMOSTAD: – Vi taper penger på å stå utenfor.

 

– Hverdagen blir som før

Det har ikke lykkes BOK365 å få Arno Vigmostad til å utdype det aktuelle regnestykket som ender opp med at V&B vil komme dårligere ut ved å ta konsernet ut i stedet for å melde det inn i Forleggerforeningen. Til DN uttaler Vigmostad at V&B blant annet vil tape Mammutsalg-omsetning.

Ellers varsler Arno Vigmostad «business as usual»:

– Hverdagen blir stort sett som før med normalavtaler og hardt arbeid for å sikre våre forfattere de best mulige arbeidsvilkår.