Juritzen må betale 6,5 mill.

Tingretten har talt: Juritzen Forlag må betale Interpress Norge 6,5 mill. kroner i tillegg til saksomkostninger. - Sannsynlig at vi anker, sier Arve Juritzen.

– Dette var et skikkelig tap, det må jeg innrømme, sier forlagssjef Arve Juritzen. I dag falt dommen i Juritzen-Reitan-saken, hvor partene krangler om retur av nesten 100 000 Juritzen-bøker. Interpress får fullt medhold i sine krav. Partene har avtalt en returrett, ikke en bytterett, understrekes det i domspremissene.

Juritzen Forlag har siden 2006 solgt bøker til Interpress, som igjen har videresolgt disse – i hovedsak til sitt søsterselskap Narvesen og i mindre omfang til andre kunder som Coop, bensinstasjoner og kiosker. I oktober 2014 avviklet Interpress Norge, eid av Reitan Convenience, sin bokdistribusjon. Returen og oppgjøret for de usolgte bøkene har påført flere mellomstore og mindre forlag til dels betydelige tap. De tre største forlagene – Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal – har i liten grad blitt berørt, etter som de i hovedsak har sin bokdistribusjon til massemarkedet gjennom Bladcentralen.

Koster Juritzen 6,7 millioner

Oslo tingrett har kommet frem til følgende domsslutning:

1. Juritzen Forlag AS dømmes til å betale til Interpress Norge AS 6 525 875 – seksmillioner femhundreogtjuefemtusen åttehundreogsyttifem – kroner mot retur av bøkene opplistet i lagerstatus per 05.05.2015, dok nr 1 bilag 15. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

2. Juritzen Forlag AS dømmes til å betale sakskostnader til Interpress Norge AS med 185 800 – etthndreogåttifemtusen åttehundre – kroner. Betalingsfristen er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Så fremt saken ikke ankes, vil dette med andre ord koste Juritzen 6,7 mill. kroner.

– Synsing, ikke jus

– Dette var et skikkelig tap, det må jeg innrømme, sier Arve Juritzen. -Dommeren har overhode ikke tatt hensyn til noe av vår dokumentasjon, men i stede valgt å gi Interpress fullt medhold, selv om de bare har lagt frem bevis for at de har 100 prosent returrett for ca. halvparten av det konflikten handler om. Dommeren har heller ikke lagt frem et juridisk grunnlagt for at Interpress plutselig skal ha rett til å få oppgjør i kontanter i stedet for bøker, slik praksis har vært i ni år. Jeg må la en jurist lese gjennom dommen, men min umiddelbare oppfatning er at dommeren baserer seg på synsing, ikke jus. Jeg ser det som sannsynlig  at vi kommer til å anke dommen.

«Vanlig med returrett»

Interpress’ krav var å få returnert sine resterende 95 000 Juritzen-bøker, opprinnelig innkjøpt for til sammen 6,5 millioner kroner.

Retten har lagt til grunn at det i bokbransjen er vanlig med returrett, slik at usolgte bøker til slutt ender hos forlaget. Distributøren betaler i utgangspunktet for alle bøkene som leveres fra forlaget og krediteres ved retur.

Juritzen og Interpress kom aldri til enighet om en overordnet distribusjonsavtale, men hadde gjennom en årrekke et omfattende samarbeid: Interpress bestilte i perioden fra 2006 til utgangen av 2014 bøker Juritzen for ca. 67,3 millioner kroner. I samme periode returnerte Interpress usolgte bøker til Juritzen for ca. 30,3 millioner kroner. Videre legger retten til grunn at returen i praksis ble kreditert og godskrevet Interpress mot nye bokleveranser.

Interpress hadde returrett

Har så Interpress rett til å returnere alle bøkene? Her lander Tingretten på et klart ja: «Etter rettens syn er det ikke tvilsomt at partene må anses for å ha avtalt returrett seg i imellom. Etter bevisførselen anser retten det mest sannsynlig at Interpress ved samtlige bestillinger av bøker fra Juritzen har angitt at de vil ha returrett. Interpress har fremlagt en rekke bestillinger som viser dette. Juritzen må anses for å ha akseptert returretten når disse bestillingene har blitt effektuert, uten forbehold. Interpress har også fremlagt enkelte e-poster fra Juritzen som bekrefter returretten, mens det det ikke er fremlagt noen dokumentasjon som tyder på at Juritzen har levert bøker til Interpress uten returrett.»

«Retten legger til grunn at det – med ett unntak – er angitt 100 % i kolonnen for returgrad i bokbestillingene fra Interpress. Dette faktum synes heller ikke bestridt fra Juritzens side … Etter rettens syn kan det ikke på grunnlag av partenes praksis i avtaleforholdet, rimelighetshensyn eller andre avtaletolkningsmomenter, innfortolkes noen kvantitativ begrensning i returretten. »

Bærer egen risiko

Juritzen har i forkant og underveis i rettssaken fremholdt at en fellende dom kan bety kroken på døra for hans forlagsvirksomhet. Dette kan ikke påvirke rettens beslutning, understrekes det i domspapirene:

«Det er fra Juritzens side fremholdt i retten at selskapet vil gå konkurs dersom det fremsatte kravet tas til følge. Dette kan etter rettens vurdering ikke tillegges avgjørende vekt i denne sammenheng. Et grunnprinsipp i norsk rett er at man selv bærer risikoen for egen solvens.»

Returrett – ikke bytterett

Arve Juritzen har som et hovedspor i sitt partsinnlegg at partene i praksis har gjort opp «i bøker» og ikke penger. Retten gir ham ikke medhold og understreker at partene har avtalt en returrett, ikke en bytterett:

«Partene har naturlig nok ikke etablert noen fast praksis for hvordan avslutningen av samarbeidet skulle skje. Retten har heller ikke fått opplysninger om bransjepraksis, kutymer eller sedvaner av overføringsverdi, eller som det kan utledes noen rettsregel av betydning for partenes avtaleforhold fra. Avgjørende for retten blir i denne forbindelse at partene har avtalt en returrett, ikke en bytterett. En «returrett» betyr etter alminnelig språklig forståelse en rett til å returnere den aktuelle vare mot tilbakebetaling av kjøpesummen. Dette i motsetning til en «bytterett», hvor den aktuelle varen byttes mot en annen vare med tilsvarende verdi. Hensett også verdikjeden ved bokomsetning, hvor både forhandler og distributør baserer seg på returrett, samt aktørenes ulike roller, kan retten ikke se at en returrett som nevnt innebærer en urimelig plassering av risiko mellom hhv. Juritzen (forlag) og Interpress (distributør). Rettens konkusjon blir dermed at det ikke er rettslig grunnlag for Juritzens krav om å få gjøre opp for returnerte bøker med nye bokleveranser.»

Juritzens innsigelser mot returkravet fra Interpress har dermed ikke har ført frem. Da det for øvrig ikke reist konkrete innsigelser mot kravets størrelse, sammenholdt med de bøker som forutsettes returnert ved returoppgjøret, har Retten lagt Interpress’ tall til grunn. Forlaget må også dekke saksomkostninger på 185 800 kroner.