– Skal danne grunnlag for debatt

I dag la kulturminister Trine Skei Grande frem den første Kulturmeldingen på femten år.

– Kulturmeldingen skal danne grunnlag for politisk debatt om de kulturpolitiske utfordringene vi står overfor og de nasjonale kulturpolitiske målene vi bør sette oss, sier kulturminister Trine Skei Grande. I dag la hun frem den første Kulturmeldingen på femten år på Vega scene i Oslo.

– Kunst og kultur er ytringer med samfunnsbyggande kraft. Et rikt og variert kulturliv er et vilkår for et velfungerende demokrati, sier Skei Grande.

Like muligheter

– Kulturpolitikken må bidra aktivt til at alle får like muligheter til å uttrykke seg, og til å oppleve kunst og kultur av ypperste kvalitet. På denne måten kan kulturlivet fremme toleranse og forståelse for andre mennesker og skape rom for refleksjon og innsikt om verdier og identitet. Gjennom deltagelse blir en vant til å møte et mangfold av meninger og ytringer. Å delta i kulturaktiviteter er viktig for den enkelte, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Mer ansvar til fylkeskommunene

Disse innsatsområdene defineres som særlig viktige:

– Produksjon, formidling og tilgang til kunst og kultur over hele landet

– Utnytte mulighetene som ligger i ny, digital teknologi

– Styrke den økonomiske bærekraften i kultursektoren

– Utnytte potensialet som kulturlivet har internasjonalt

– Arbeide for et representativt og relevant kulturliv, med like vilkår for alle uansett bakgrunn

Det fremheves også som viktig å spre makt i den offentlige kultursatsingen. Fylkeskommunene skal få større ansvar for kulturoppgavene. Den nasjonale kulturpolitikken skal i større grad bli utformet i samspill og dialog med kommunene og fylkeskommunene.

Om litteraturpolitiske virkemidler

Hva står det konkret å lese om litteraturfeltet? Blant annet brukes det et par avsnitt på virkemidlene man har valgt å ta i bruk: «Dei litteraturpolitiske verkemidla har ei anna innretning enn verkemiddel på andre kunstfelt, på grunn av utstrekt bruk av marknadsregulering. Staten støttar norsk bokbransje med tilpassingar i avgifts- og konkurranselovgivinga, ved meirverdiavgiftsfritak for papirbøker og unntak frå delar av konkurranselovgivinga. Innkjøpsordningane under Norsk kulturråd er òg eit marknadsretta verkemiddel. Eit mål er å gi den norske litteraturen betre vilkår ved å bøte på marknadssvikt som følgjer av at Noreg er eit lite språkområde.»

SYNLIG TILFREDSE: Kulturminister Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg var i godt humør under dagens fremleggelse av Kulturmeldingen.

Litteratur ut i verden

Litteratureksporten vies også plass: «Norsk bokbransje omset årleg for over fem milliardar kroner, og det blir gitt ut og selt eit breitt spekter av litteratur av høg kvalitet. Norske forfattarar blir omsette og eksporterte i stadig større omfang. Litterære agentur som arbeider for å få forfattarar selde til utlandet, er ein relativt ung bransje i Noreg. I samband med at Noreg skal vere gjesteland på verdas største bokmesse i Frankfurt i 2019, har regjeringa teke grep for å styrkje og profesjonalisere norske agentur.»

Det å bringe norsk kultur ut i verden er blant de store og nære satsingsområdene, ikkje minst fordi Norge i 2019 er gjesteland på Frankfurt-bokmessen, og fokusland på filmfestivalen i Berlin og Jazzahead i Bremen.

«Bokmessa set eit viktig søkjelys på Europa som humanistisk prosjekt, der ytringsfridom, kulturelle rettar og demokrati er sentrale tema. Det gir ein sjanse til å vise fram korleis satsing på kultur kan medverke til forståing og toleranse i samfunnsdebatten, og fremje våre perspektiv og tankesett for eit internasjonalt publikum», står det å lese i Kulturmeldingen.

Du kan lese eller laste ned Kulturmeldingen i sin helhet her.