Ønskereprise for bokbransjen

Trine Stensen

Den nye bokavtalen blir langt på vei en forlengelse av dagens ordning – med en ørliten vri for e-bøkene. Trine Stensen i Bokhandlerforeningen er godt fornøyd.

Fastprisperioden vil fortsatt være frem til 30. april og maksimal rabattmulighet i fastprisperioden vil fortsatt være 12,5 prosent. Men fastprisen på e-bøker bortfaller, dersom det utgis en pocketutgave i fastprisperioden.

Det gikk altså som vi spådde for noen uker siden. Mye er til å kjenne igjen i forslaget til ny bokavtale, som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen la frem i dag, nesten tre uker på overtid. Bokavtalen skal erstatte dagens avtale, som utløper ved årsskiftet. Stoltenberg-regjeringen fremmet i utgangspunktet en boklov, som skulle tre inn i stedet for dagens bokavtale.  Etter regjeringsskiftet ble denne reversert av Solberg-regjeringen før jul, og vil ventelig bli trukket i Stortinget i løpet av våren.

 

Godt fornøyde

Trine Stensen (bildet) i Bokhandlerforeningen er fornøyd med at de sentrale punktene i dagens bokavtale videreføres:

Vi er godt fornøyde med det avtaleforslaget vi nå legger frem. Det viktigste for oss i Bokhandlerforeningen har vært å sikre fastprisordningen og at vi får like konkurranseforhold for alle formater og salgskanaler.

Et nytt punkt i avtalen er at fastprisen på e e-boken bortfaller hvis det kommer en pocketutgave i fastprisperioden?

 Det er et grep for å hindre at e-boken får et handikapp prismessig i de tilfellene hvor pocketboken kommer tidlig.

 

Viktig møteplass

Bokavtalens formålsparagraf inneholder de samme hovedpunktene, men er noe omformulert. Det nye avtaleutkastet har fått med en formulering om at man skal stimulere god fremvekst av nye forfatterskap. Den gamle formulering om «et effektivt, landsdekkende bokhandlernett» er tatt ut. Uproblematisk, mener Bokhandlerforeningens direktør:

Vi har hatt en gjennomgang av hele avtaleteksten, ut fra at vi skal få en helhet som fungerer. Dette gjelder også samspillet mellom et godt utbygd landbasert bokhandlernett og gode nettbokhandlere.

Er det en slags erkjennelse av at nettbokhandlerne enkelte steder vil måtte ta rollen etter som vi mister de fysiske butikkene?

Nei. Vårt klare mål er at vi fremdeles skal ha et landsdekkende bokhandlernett. I dag bor ni av ti nordmenn i en by eller et lokalsamfunn hvor de har kort vei til nærmeste bokhandel. Det er viktig av flere årsaker: Det er en god møteplass for forfatter, bokhandler og publikum. Og det er viktig at bøker er faktisk synlige i lokalsamfunnene, som en naturlig del av folks handlemønster.

Vi har forstått at sikring av avtale opp mot det EØS-juridiske har vært en krevende prosess. Hvor har man ellers hatt de tøffeste takene?

Jeg vil si at det har vært en god prosess. Når det gjelder de viktigste punktene i avtalen, har Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen hatt felles interesser, sier Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

 

Mot diskriminering

I det nye avtaleforslaget er definisjonene av litteraturabonnementene tatt ut, og erstattet med en generell setning som sier at «Litteraturabonnementene skal være utformet slik at de sikrer størst mulig spredning av litteratur.»

Vi har fremdeles høyt ambisjonsnivå for litteraturabonnementene, forsikrer Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson (bildet under).

 

Einarsson E

 

Et av de store stridstemaene under arbeidet med bokloven var et punkt om rabatt-tak på salg fra forlag til bokhandlerkjede, etter at flere forlag luftet sin bekymring over sterk rabattglidning i favør bokhandlerleddet gjennom de siste 10-15 årene. Lovforslaget opererte med en maksimumsrabatt på 50 prosent. Som ventet finner man ikke noe slikt i bokavtalen, men det er lagt inn følgende avsnitt under paragrafen om handels- og betalingsbetingelser:

«Innkjøpsavtalene skal bidra til å fremme effektivitet samtidig som det skal tas hensyn til mindre aktørers bidrag til spredning og mangfold av bøker. Skal det ytes midler til markedssamarbeid, skal disse inneholde gjensidige tiltak som er målbare. Forhandlere og leverandør kan ikke diskriminere på bakgrunn av eierskap.»

 

Årlig evaluering

Foreningene skal årlig evaluere avtalens virkninger gjennom et bransjeråd «for å sikre at intensjonene om god kultur- og konkurransepolitikk overholdes.» Bransjerådet skal ha to medlemmer fra hver av foreningene. Under denne paragrafen er det i det nye forslaget lagt til et avsnitt som presiserer hva bransjerådet skal se spesielt på:

«Som en del av evalueringen skal det gjennomføres pris- og marginundersøkelser. Det gjennomføres også markedsandelsundersøkelser i kjeder som eies av konserner som driver forlagsvirksomhet.»

Avtalene mellom forlagene og bokhandlerkjedene er forretningsavtaler med tilhørende konfidensialitetsklausuler. Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen ser at et bransjeråd kan ha begrensede muligheter til å behandle konkrete enkeltsaker:

Vi får se hvordan dette legges opp i praksis. Jeg vil tro at administrasjonen får i oppgave å forbedrede saker og at vi holder disse på et mer prinsipielt nivå.