Regjeringserklæringen

FRITAK: Kulturminister Trine Skei Grand og statsminister Erna Solberg fjerner moms på ebok og strømming i revidert statsbudsjett, tre år etter at momsfritak kom inn i Jeløya-erklæringen. (Foto: Kulturdepartementet)

Granavoll-erklæringen - den nye regjeringsplattformen ble framlagt i går kveld. "Språk, bibliotek og litteratur" har igjen fått sitt eget avsnitt - nesten ordrett det samme som står å lese i Jeløya-erklæringen fra ett år tilbake i tid.

Det eneste nye punktet som har tilkommet er at man har lagt til et eget punkt om at «Regjeringen vil vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan forbedres». I Jeløya-erklæringen var dette kun nevnt som en generell målsetning, mens dette altså nå er meislet ut som et konkret mål. Hva nå det konkret vil kunne medføre.

Ett annet punkt, men som også var med i Jeløya-erklæringen, er målsetningen om å finne «nye modeller for drift av bibliotek». For ett år siden var det flere som lurte på om dette betød at regjeringen ville åpne for privat drift av bibliotek, slik det blant annet gjøres i Sverige og i England. Intet konkret har imidlertid kommet på dette i løpet av året som har gått siden den gang.

Her kan du lese hele avsnittet fra Granavoll:

Språk, bibliotek og litteratur

Språk er grunnlaget for tenkning og samhandling, en viktig del av kulturarven og en forutsetning for deltakelse i demokratiet. Regjeringen vil sikre gode bruks- og opplæringsvilkår for de offisielle språkene i Norge og de to likestilte målformene i norsk.

Norsk deltakelse på bokmessen i Frankfurt 2019 er en viktig utenrikskulturell satsing som gir gode muligheter for langsiktig profilering av norsk kultur. Regjeringen vil føre en aktiv litteraturpolitikk og vektlegge behovet for digital omstilling både når det gjelder bokmarkedet og bibliotekene. Regjeringen vil videreføre fastprisordningen for bøker, men vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bedres.

Regjeringen vil:

 Fremme forslag om ny helhetlig språklov som viderefører prinsippene i dagens lovverk knyttet til sidestilte målformer, tegnspråk og minoritetsspråk, og vurdere tiltak for å styrke hoved- og sidemålsopplæring for tidlige alderstrinn, samt åpne for lokale forsøk.

 Avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker.

 Vurdere hvordan konkurransen i bokmarkedet kan forbedres.

 Videreføre og revidere innkjøpsordningene for litteratur, med sikte på blant annet økt tilgjengeliggjøring og inkludering av digitale plattformer.

 Satse på folke- og skolebibliotekene, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for drift av bibliotek.

 Jobbe videre med digitalisering av de store ordbokprosjektene.

 Sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.

 Styrke de nasjonale leseprosjektene.