Frikjent for bedrageri

To tidligere forlagsfolk er frikjent for bedrageri i Borgarting lagmannsrett.

Tidligere i år ble to menn med bakgrunn fra forlagsbransjen dømt for grovt bedrageri i Oslo Tingrett for å ha svindlet NAV for til sammen 404.715 kroner. I lagmannsretten ble begge frifunnet.

De to mennene, nå 48 og 51 år gamle, startet et forlag sammen et stykke inn på 2000-tallet. 51-åringen var daglig leder og 48-åringen var styreleder. Begge var ansatt i selskapet og de eide 50 prosent av aksjene hver.

 

Hardt rammet

Driften gikk etter hvert ikke som forventet, og selskapet, som var nyetablert, ble hardt rammet av finanskrisen fra og med høsten 2008. Det ble da så godt som stans i bestillingene etter innkjøpsstopp i bokbransjen.

I mars 2009 ble 48-åringen sykemeldt, og han opplyste da til NAV at han hadde hatt en arbeidsinntekt i forkant på 50.000 kroner i måneden, til tross for at han ikke hadde inntekt som ga rett til sykepenger. De to understreket at dette var lønnen de i normale tilfeller skulle hatt, men at forlagets strevsomme økonomiske situasjon ikke gjorde dem i stand til å utbetale dette.  50-åringen signerte på skjemaet i egenskap av å være 48-åringens arbeidsgiver. Forlaget begjærte senere oppbud.

 

Blankt frifunnet

Tingretten mente de to bevisst hadde forledet NAV, i tillegg til å ha avgitt falsk forklaring i saken og dømte 48-åringen til seks måneders fengsel, hvorav tre ubetinget, mens 51-åringen ble dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 60 dager ubetinget.

Dette var Borgarting lagmannsrett ikke enig i. Retten kom frem til at 48-åringen, som uberettiget hadde mottatt sykepengene, var i rettsvillfarelse om forståelsen av inntektsbegrepet i folketrygdloven § 8-3 og derfor ikke oppfylte skyldkravet i straffeloven om uberettiget vinnings hensikt.

51-åringen hadde, på vegne av selskapet som var 48-åringens arbeidsgiver, bekreftet inntektsopplysninger som ble sendt NAV. Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å domfelle ham for forsettlig eller grovt uaktsomt grovt bedrageri og 51-åringen ble blankt frifunnet.