20 millioner spill-kroner til kultur

Regjeringen har i dag fordelt 19,98 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 12,23 millioner kroner vil gå til styrking av Den kulturelle skolesekken, 6,25 millioner kroner til et pilotprosjekt for å sikre mer aktivitet i kulturhusene i regi av Norsk Kulturhusnettverk, og 1,5 millioner kroner til landsdekkende musikkorganisasjoner.
Norsk Kulturhusnettverk

Regjeringen ønsker mer aktivitet i landets kulturhus, og tildeler 6,25 millioner kroner til lokal og regional kultursatsing for unge. Pilotprosjektet Kulturspirer i regi av Norsk Kulturhusnettverk skal understøtte arbeidet som drives i kulturhusene landet rundt. Framveksten av nye kulturhus følges på denne måten opp av et større fokus på innhold.

-Kulturspirer skal gi unge amatørkunstnere i hele landet gode utviklingsmuligheter. Kulturhusene er viktige for et vitalt og mangfoldig lokalt kulturliv. Dette prosjektet skal bidra til å styrke den kulturelle grunnmuren og gi mer innhold i tråd med anbefalinger fra Kulturutredningen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

Den kulturelle skolesekken

I forbindelse med omlegging av Den kulturelle skolesekken styrkes den med 12,23 millioner kroner. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter samme fordelingsnøkkel som ble brukt ved hovedfordelingen tidligere i år.

-Kunst og kultur preger oss som mennesker, og vår regjeringserklæring slår fast at barn og unge skal sikres mulighet til gode kulturopplevelser. Ved å legge om Den kulturelle skolesekken og styrke den med 12,23 millioner, vil vi bedre kvaliteten og bredden i elevenes tilbud, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

 

Tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner

Regjeringen gir 1,5 millioner kroner ekstra til landsomfattende musikkorganisasjoners drift og aktiviteter. Tilskuddet fordeles av Norsk Musikkråd.

-Norsk musikkliv preges av høy kvalitet, stor sjangerbredde og sterkt frivillig engasjement. De landsdekkende musikkorganisasjonene gjør et viktig arbeid i å legge til rette for et godt musikkliv. For å styrke deres arbeid går ytterligere 1,5 millioner av Norsk Tippings overskudd til Norsk Musikkråds tilskuddsordning, sier kulturministeren.

Generalforsamlingen i Norsk Tipping avsatte 3536,1 millioner kroner til fordeling over Tippenøkkelen i år.