-Vil gi synshemmede bedre tilgang på bøker

Fredag undertegnet Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og synshemmede.

Traktaten vil bidra til at blinde og synshemmede personer får bedre tilgang til bøker. Det er i utviklingsland at traktaten vil få størst betydning, men også her i Norge kan traktaten føre til et utvidet tilbud av utenlandsk litteratur tilpasset synshemmede lesere, sier kulturminister Thorhild Widvey.

De fleste blinde i verden lever i fattige land og har liten tilgang til tilrettelagte bøker. World Blind Union (Verdens blindeforbund) har i flere år vist til det som har blitt kalt ”bokhungersnøden” som rammer svært mange synshemmede personer.

 

«Viktig politisk signal»

– Gjennom å undertegne denne traktaten sender vi et viktig politisk signal. Ved senere ratifikasjon og innarbeiding av traktaten i norsk rett bidrar Norge til å bygge opp infrastruktur som gjør at tilgangen på lyd- og punktskrift blir bedre for de fattige landene, sier kulturminister Thorild Widvey.

Det ble i juni 2013 vedtatt en traktat i Marrakech om blindes og synshemmedes tilgang til åndsverk. Traktaten var et resultat av arbeidet i FN-organisasjonen WIPO (Verdens immaterialrettsorganisasjon) sin opphavsrettskomité. Formålet med traktaten var primært å lette ”bokhungersnøden” for blinde og synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker. Det er særlig de store verdensspråkene som vil være etterspurt i andre land enn fremstillerlandet. Traktaten kan gi den blinde befolkningen i Sør-Amerika tilgang til den rikholdige blindeskriftsamlingen i Spania.

 

Over landegrensene

Marrakech-traktaten forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplar av åndsverk i lyd- og punktskrift, og at disse eksemplarene kan utveksles over landegrensene.

Norge kommer til å gjennomføre reglene i Marrakech-traktaten i åndsverkloven. Allerede i dag er det regler om fremstilling av bøker for blinde lesere, og disse eksemplarene kan også spres i Norden.