­­Sterk vekst for Karnov

Ansatte i Karnov Norge.

REGNSKAPSÅRET 2023: Det blåser friskt rundt jusforlaget Karnov Group, også i Norge. Karnov Norge økte i fjor omsetningen med 75 prosent.

Jusforlaget Karnov Group Norway AS økte i fjor inntektene med over 11 millioner kroner, omsetningen endte i 2023 på nesten 27 millioner kroner.

Det koster imidlertid å bygge en juridisk gullgruve, driftsunderskuddet endte på litt over 10 millioner kroner. De siste fire årene har dermed eierne investert over 50 millioner kroner i den juridiske rettsdata tjenesten.

Kvalitetssikring

Karnov har i 2023 fokusert på kvalitetssikringen knyttet til oppdateringer og revisjoner av lovkommentarene. I løpet av 2023 publiserte Karnov mer enn 40 000 nye noter til lover og forskrifter og ajourførte mer enn 25 000 noter. I tillegg ble antall publikasjoner i litteraturbasen tredoblet. Nye bøker, enkeltkapitler og artikler ble publisert – og eksisterende litteratur fra Norge, Sverige og Danmark ble digitalisert og lenket opp i tjenesten.

Nedgangen i papirboksalg mot profesjonsbransjen er erstattet av en økt etterspørsel etter ny og ajourført digital litteratur, forfattet av landets fremste eksperter. I 2023 knyttet Karnov til seg mer enn 100 nye forfattere og har nå i overkant av 600 bidragsytere til sitt innhold. Et kjennetegn som har festet seg i markedet, er Karnovs effektive og kvalitetstunge forfatterstall og fagredaktører. Karnov er den eneste aktøren på markedet som tilbyr historiske lovkommentarer. Dette gjør at det er trygt å vise til kommentarene, fordi man alltid vil ha mulighet til å lese en kommentar slik den så ut på henvisningstidspunktet. Domstolene henviser hyppig til Karnovs lovkommentarer.

Ved inngangen av 2023 hadde Karnov i overkant av 30 000 unike brukere.  I dag er tallet steget til mer enn 60 000. I tillegg har bruken steget fra 3,3 til 11,4 millioner visninger i samme periode. Mer enn 20 000 studenter har stått for en bruk tilsvarende 2,7 millioner visninger.

Eiere

Strawberry Publishing og Petter Stordalen hentet i begynnelsen av 2020 inn åtte ansatte fra Gyldendal Rettsdata. Få måneder senere kjøpte Skandinavias ledende juridiske forlagstjeneste, dansk-svenske Karnov Group 40 prosent av aksjene, men med opsjon på å øke aksjeinnhavet ytterligere.

I dag eies Karnov Norge fortsatt med litt over 40 prosent av Stordalens Strawberry Stories. Stockholm børsnoterte Karnov Group Holding AB eier per i dag fortsatt 40 prosent. Resterende aksjer er fordelt med fem prosent på Karnov Norges styreformann Knut Brundtland, Jørn Lier Horst med fem prosent, samt ledende ansatte med resterende ti prosent.

Oppkjøpsforsøk på Karnov

Karnov Group er notert på Stockholms børsen. Konsernet er representert i flere europeiske land, men er markedsdominerende i Danmark og Sverige. Omsetningen er godt over en milliard kroner. Det siste året har selskapet vært blant vinnerne på børsen med en oppgang på over 50 prosent. Børsverdien ligger i dag på nesten åtte milliarder kroner.

Tidligere denne måneden forsøkte to amerikanske equity-fond å gi tilbud på alle aksjene i selskapet. Tilbudet summerte seg til et oppgjør på rundt ni milliarder kroner, men dette ble blankt avvist av et bredt flertall av aksjonærene.

Veien videre

Karnov er svært godt fornøyd med utviklingen i bruken av tjenesten og vil fortsette å utvikle innholdet slikt at de skaper økt verdi for kundene og brukerne. Kompleksiteten i kildetilfanget, dreiningen mot det internasjonale perspektivet og kravet fra kundene om litteratur av høy kvalitet gjør at en rekke forfattere ønsker å samarbeide med og skrive for Karnov. Brukerens behov for notoritet i publiseringshistorikken og ivaretakelsen av litteraturens knytning mot Lovdatas innholdsrike base gjør at arkitekturen og tech-riggen bak tjenesten har svært høy prioritet, også i de kommende år.