Skal sikre audiovisuell kulturarv

– Vi ser et akutt behov for å sikre at denne delen av kulturarven ikke går tapt, sier Aslak Sira Myhre, som har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å sikre audiovisuell kulturarv i Norge.

Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge alt som finnes av audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibiliotek og private samlinger i Norge, og utforme en nasjonal plan for digitalisering og bevaring av dette.

– Dette er en oppgave vi har ønsket oss, og som vi brenner for, sier direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. – Først og fremst fordi vi ser et akutt behov for å sikre at denne delen av kulturarven ikke går tapt, men også fordi Nasjonalbiblioteket som digital institusjon har den kompetansen og kunnskapen som trengs for å kunne gjennomføre prosjektet. Det er viktig at denne kompetansen kan komme hele kultursektoren til gode, sier Aslak Sira Myhre.

– Vi vet at lyd og levende bilder i samlingene til små og store museer og arkiver rundt om i landet står i fare for å gå tapt for alltid, fordi bærerne de er lagret på forvitrer. Dette må vi gjøre noe med! sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Digitalisering sikrer bevaring

Upubliserte filmer og musikkopptak, etnografisk dokumentasjon og annet kulturhistorisk materiale, er i dag lagret på alt fra gamle filmruller til minidisker, betamaxkassetter og CD-er. Nasjonalbiblioteket har bygd opp kompetanse på restaurering, bevaring og digitalisering av lyd og levende bilder fra disse og en rekke andre formater.

– Digitalisering vil sikre at dette unike materialet bevares og at det blir mer tilgjengelig både for forskere og alle oss andre. Jeg har derfor gitt Nasjonalbiblioteket i oppgave å kartlegge materialet og å lage et utkast til en nasjonal plan for digitalisering av det. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å avgjøre hvilke grep vi må ta fremover, sier Trine Skei Grande.

Kartleggingen og utkast til plan for digitalisering av audiovisuell kulturarvmateriale skal legges fram for Kulturdepartementet i løpet av våren 2019.