Konkurs for Notabene

På starten av høysesongen: Notabene-kjeden valgte i dag å gå den tunge veien til Skifteretten for å begjære oppbud.  DNB er atter blant de største kreditorene.

Konkursen berører 42 butikker, inkludert gjenværende butikker i Boklageret AS,  samt noe over 70 årsverk.

«Etter oppkjøpet av kjeden i 2017 har vi jobbet intensivt for å skape positiv drift. Vi har gjort betydelige kostnadsreduksjoner, omorganisert administrasjonen, og gjort tiltak for å øke marginene. Vi har møtt forståelse og velvilje fra mange leverandører og gårdeiere, men det er fremdeles kostnadsdrivende driftsavtaler og leiekontrakter som vi ikke har klart å reforhandle», sier styreleder Harald Enersen i en pressemelding:

– Styret håper til tross for utviklingen at det kan finnes løsninger for videre drift av deler av virksomheten, og at flere butikker kan vise seg lønnsomme med tilpassede leie- og kostnadsnivåer. Det blir dog opp til bostyret å forhandle frem med mulige interessenter.

Oppnevnt som bostyrer er lederen av avdelingen for restrukturering og konkurs hos advokatfirmaet Haavind, advokat Ellen Schult Ulriksen.

Egenkapitalen tapt ved nyttår

Notabene omsatte i fjor for 183 millioner kroner. Av omsetningen utgjorde boksalget 83 millioner. Driftsunderskuddet beløp seg i 2018 til hele 26 millioner kroner og hele egenkapitalen på 20 millioner som Notabene ble tilført høsten 2017, var med dette tapt allerede ved inngangen til året.

Da selskapet framla 2018 tallene tidligere i høst, forklarte styreleder, Harald Enersen at regnskapstallene var et resultat av store omstillingskostnader og et svakt bokår:

– Årsakene til underskuddet var flere. Generelt sett leverte for mange butikker for svake resultater og overheadkostnadene samsvarte ikke med størrelsen på kjeden.

– Kjeden hadde store omstillingskostnader som følge av reduksjonen i antall butikker i 2017, hvor halvparten av butikkene ble solgt eller avviklet. Man dro med seg en rekke kostnader som var skalert til en langt større kjede, og det tar tid å gjøre om på disse. I tillegg hadde vi store kostnader i sammenheng med avvikling av flere butikker som ikke leverte gode nok resultater. Realisering av varelager førte videre til svak utvikling i bruttofortjenesten. Samtidig fikk vi en generell nedgang i markedet, som også ga svak omsetningsutvikling.

Etter finanskostnader på over 2 millioner viste bunnlinja i 2018 et underskudd på 28,1 millioner før skatt. Ved siste årsskiftet var dermed den bokførte egenkapitalen i kjeden negativ med 8 millioner kroner.  Enersen opplyse den gang til BOK365 at Notabene var tilført kapital fra eieren Bokkompaniet Holding, men han ønsket ikke å gi detaljer om hvor mye, eller i hvilken form.

DNB fortsatt kreditteksponert

Notabene hadde ved årsskiftet et langsiktig lån fra tidligere Nye Notabene-eier, nå mindretallsaksjonær, DNB, på 12 millioner kroner. I tillegg trakk man i fjor opp 13 millioner av en bevilget kassakreditt på til sammen 20 millioner. Antagelig også denne fra DNB.

Notabenes leieutgifter av butikklokaler beløp seg i 2018 til 32 millioner kroner. Rimeligvis har DNB i noen grad måtte stille garantier i forbindelse med leiekontraktene – uten at banken nødvendigvis vil måtte føre tap på disse garantiene. Forleggerforeningen krever videre bankgaranti for bokleveranser fra medlemsforlagene, også her er DNB eksponert, men normalt vil banken ha sikret seg ulike former for sikkerhet ved denne type engasjement. Dette vil også gjelde for den over nevnte kassakreditten. Det er verd å merke seg at forlag utenfor Forleggerforeningen ikke nyter godt av garantiordningen.

Et røft anslag burde tilsi at DNB totalt vil kunne være eksponert for noe i underkant av 40 millioner kroner, men mye av kreditteksponeringen er som nevnt, pantesikret.

Andre gang i Skifteretten

Forrige gang Notabene havnet i Skifteretten var i 2013. Den gang overtok DNB I kraft av å være hovedkreditor, eierskapet av Notabene med over 110 butikker etter at opprinnelige eiere, bokhandler Rune Nicolaysen i kompaniskap med Reiten Invest, var tvunget å melde oppbud. Resultatet ble den gang at forlags-Norge måtte ta et tap på rundt 50 millioner kroner.

I kjølvannet av konkursen kjøpte DNB innmaten rimelig fra boet. Banken oppkapitaliserte kjeden med over 30 millioner kroner i egenkapital, samt ga garantier for rundt 150 millioner, under navnet «Nye Notabene».

Ideen var nå å lete stor og kapitalsterk kjøper for på denne måten hente tilbake mye av tapet banken hadde måttet ta på konkursen.  I november 2016 kunne banken melde at den hadde solgt 80 prosent av aksjene i Nye Notabene til investeringsselskapet Jotunfjell Partners. Alle brikkene burde med dette ha falt på plass.

Butikksalg til konkurrenter, overdrar resterende med medgift

Et halvår senere kom det melding om at Nye Notabene har solgt 25 butikker til konkurrenten ARK for et kontantbeløp på over 100 millioner kroner. Tre måneder senere selges ytterligere 15 butikker til Norli, antagelig for et beløp godt over 30 millioner. Med dette «cashet» man med andre ord inn rundt 140 millioner kroner, samt at man i betydelig grad fikk redusert DNBs garantiansvar og kreditteksponering.

Høsten 2017 overdro Jotunfjell Partners resterende utsalg med en betydelig medgift på 20 millioner kroner i egenkapital, samt ytterligere arbeidskapital i form av banklån, til Notabene AS – et heleiet datterselskap av Bokkompaniet Holding, eierselskapet bak det økonomisk hardt pressede Boklageret.

Jotunfjell Partner og DNB ble etter overdragelsen sittende med 20 prosent av aksjene i Bokkompaniet Holding. De resterende 80 prosentene eies med like andeler av Bokkompaniet gründerne Harald Enersen, Sjur Mossige, Robert Johansen, samt Ola Palm Helland.

I tillegg til Notabene eier Bokkompaniet Holding også forlagene Victoria, Nord Publishing og Contento.

Les mer om Notabene og Bokkompaniet Holding her.