En varslet likvidering i Hokksund

KOMMENTAR: I disse dager avgjøres skjebnen til Norsk Bokdistribusjon. Liker du økonomiske thrillere, kan du med fordel lese videre, men blir du forvirret av aksjeselskap, datterselskap, regnskapsføring og tall – kan denne teksten by på problemer. Eller ideer til kreative påfunn.

Ikke alle har vært i Hokksund, men på et boklager i bygda kan mye av framtida for landets fjerde største bokhandlerkjede avgjøres.  I disse dager besluttes skjebnen til Norsk Bokdistribusjon, et boklager med fysisk adresse på Hokksund, men eiet som et datterselskap av Bokkompaniet Holding AS i Brugata i Oslo, selskapet som også eier Notabene-kjeden.

Notabene og «Nye Notabene»

I kraft av å være hovedkreditor overtok DNB, i januar 2013 eierskapet av Notabene med over 110 butikker etter at opprinnelige eiere, bokhandler Rune Nicolaysen i kompaniskap med Reiten Invest, syntes seg tvunget til å kaste kortene og gå til Skifteretten. Eierne ville ikke legge mer penger på bordet, resultatet ble at forlags-Norge fikk ta et tap på rundt 50 millioner kroner.

I kjølvannet av konkursen kjøpte DNB som var hovedkreditor, innmaten rimelig fra boet. Banken oppkapitaliserte kjeden med over 30 millioner kroner i egenkapital, samt ga garantier for rundt 150 millioner, under navnet «Nye Notabene». DNB fikk også på plass et nytt og profesjonelt styre – som i sin tur ansatte dyktig ledelse og nøkkelmedarbeidere.

Ideen var nå å lete stor og kapitalsterk kjøper for på denne måten hente tilbake mye av tapet banken hadde måttet ta på konkursen.

Det første året (2013) bidro lave varekostnader etter kjøpet fra konkursboet, til at regnskapet ikke viste større underskudd enn 5 millioner. Dette etter en omsetning tett oppunder 500 millioner kroner.

Gigantunderskudd og snuoperasjon?

Neste år (2014) beløper imidlertid underskuddet seg til over 30 millioner kroner. Det etter samme omsetningstall som året før. Underskuddet ble forklart med omstruktureringskostnader og utgifter i forbindelse med nye driftsmodeller. Banken måtte med dette tilføre nærmere 40 millioner i ytterligere egenkapital.

Påfølgende år (2015) viser endelig DNB-eide Nye Notabene positiv utvikling. Omsetningen holder seg fortsatt stabil, og for første gang kan man vise til et overskudd som beløper seg til 5 millioner kroner. De fleste tror nå at den negative trenden er brutt. DNB fikk med dette, tidlig på sommeren 2016, flere friere til butikkjeden. I november 2016 kunne banken melde at den hadde solgt 80 prosent av aksjene i Nye Notabene til investeringsselskapet Jotunfjell Partners. Alle brikkene skulle med dette ha falt på plass.

Omsetningsfall og leiekontrakter

Da tallene for 2016 foreligger, på vårparten 2017, viser det seg imidlertid at omsetningen i kjeden, som følge av reduksjon i antall butikker, har falt med over 7 prosent. Salgsprosesser medfører videre alltid betydelig økte kostnader i form av advokater, konsulenter og revisorer, underskuddet er med dette tilbake på nivå over 6 millioner kroner. Samtidig var det tatt for liten høyde for at de fleste utleiere har en klausul i leiekontrakten som gir utleier rett til å reforhandle leiekontrakter om butikkeieren skifter majoritetseier. Dette omgår man ved at DNB tar tilbake aksjer og igjen blir eier av så vidt over 50 prosent.

2017: Actionfylt

Det første året med Jotunfjell Partners som aktiv eier, blir et ball for advokater, revisorer og konsulenter. Ved inngangen til året forsikrer den nye styreformannen i Nye Notabene, finansdirektør i Jotunfjell, Bjørn Leiknes, i en kommentar til Dagens Næringsliv:

– DNB har gjort en god jobb med Notabene de siste årene. Vi er gode på butikkdrift og ser et stort potensial i bokhandlerkjeden. Nå skal vi først bli godt kjent med menneskene i Notabene. Vi har ingen store planer om endringer i driften av Notabene. Vi ønsker også å fortsette med de 105 butikkene som utgjør Notabene, sier styreleder Bjørn Leiknes som har et langsiktig perspektiv på investeringen.

Men «store endringer» skal det bli. Et halvår senere kommer det melding om at Nye Notabene har solgt 25 butikker til konkurrenten ARK for et kontantbeløp på over 100 millioner kroner. Tre måneder senere selges ytterligere 15 butikker til Norli, antagelig for et beløp godt over 30 millioner. Med dette har man altså på kort tid «cashet» inn rundt regnet 140 millioner kroner, samt i betydelig grad redusert DNBs garantiansvar og kreditteksponering.

Like etter salget til Norli kommer det ytterligere beskjed om at «Nye Notabene» som nå skifter navn til «Tempraco AS», har overdratt alle sine resterende utsalg til et datterselskap av Bokkompaniet Holding AS. Alle ansatte følger med, men ikke topplederen i det gamle «Nye Notabene», Stian Simonsen. Det nye selskapet får navnet «Notabene».

Gåten Bokkompaniet Holding

Bokkompaniet Holding er holdingsselskapet til de i 2012, fire gründerne av bokkjeden «Boklageret»: Harald Enersen, Robert Johansen, Sjur Mossige og Ola Palm Helland. I 2017 – siste kjente regnskapsår – hadde Boklageret som er et datterselskap av Bokkompaniet Holding, alene en bokført negativ egenkapital på 10 millioner kroner. Andre datterselskap av Bokkompaniet Holding er Norsk Bokdistribusjon, forlagene Victoria, Contento og Nord. Alle med negativ bokført egenkapital ved utgangen av 2017, Norsk Bokdistribusjon alene med nesten 7 millioner i minus.

Bokkompaniet Holdings hovedkontor

Bokkompaniet Holding sitter videre på uoffisielle eierandeler i forlagene Bastion og Goliat.

Hvordan dette skrantete «systemet» greier å overta rundt 60 Notabene-butikker med over 300 ansatte, er noe av en gåte. Antagelig har ønsket om en vertikal integrasjon til forlagsleddet, slik de andre bokhandlerkjedene innehar, vært en avgjørende faktor.

De fire Boklageret-gründerne får hver beholde 20 prosent av aksjene i holdingselskapet, mens Jotunfjell/DNB blir sittende med resterende 20 prosent. Alt i alt tilføres antagelig «Notabene» rundt 20 millioner i arbeidskapital, i tillegg til driftsmidler og inventar. Her må det imidlertid tillegges at det er Jotunfjell/DNB som sitter med nøkkelen til både gjeld og nødvendige bankgarantier, Jotunfjell/DNBs innflytelse er med dette betydelig større enn eierposten tilsier.

2018: Boklageret i gjeldsskvis

De nyslåtte majoritetseierne av Notabene, Bokkompaniet Holding, starter 2018 med akkordforhandlinger i datterselskapet Boklageret AS. Alle gjeldsposter under 10 000 kroner blir innfridd, utover dette dekkes kun 25 prosent av overskytende gjeld. Det anerkjente advokatfirmaet Ro Sommernes står for gjennomføringen som, etter noe tid, faller pent på plass. Det er anslått at gjeld for rundt 20 millioner med dette ble slettet. De 10 gjenværende Boklageret-butikkene blir nå salet om til å inngå som vanlige butikker i Notabene-kjeden.

Et av spørsmålene i forbindelse med gjeldsakkorden er hvor stor del av gjeldsbyrden i Boklageret som henfaller til nære forbindelser og datterselskaper av Bokkompaniet Holding, herunder forlaget Bastion. BOK365 avslører på denne tid at Bokkompaniet Holding selv eier 42 prosent av Bastion-aksjene.

Tungvektere takker av

Alle som besøkte Boklageret tidlig på vinteren 2018, merket seg store paller med Jojo Moyes og andre suksessforfattere fra Bastion. I tillegg til bøker fra Boklagerets søsterbedrifter av forlag. Da pengemaskinen Bastion, sommeren 2018, offentliggjør regnskapet for året før, rapporterer forlaget et underskudd på mer enn 3 millioner, antagelig som følge av nedskrivninger av fordringer på Boklageret, men også som følge av at 2017 ble benyttet til å bygge nye forfatterskap.

Sommeren i fjor kommer også beskjed om at to tungvektere gir seg. Styreformann i Bokkompaniet Holding, den tidligere sjefen i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen takker av, etter kun ett år. Videre at den tidligere toppsjefen Stian Simonsen i «Nye Notabene/ Tempraco», og som var hentet inn av DNB, trapper ytterligere ned sitt virke som markant konsulent i systemet.

2019: Stram likviditet og nye gjeldsforhandling

Fjorårsregnskapet for Bokkompaniet Holding er ennå ikke offentliggjort, men svært gode regnskapstall blir det neppe å melde. I mai skriver Dagens Næringsliv at bokkjeden Notabene sliter med 28 inkassokrav på til sammen nesten 2 millioner kroner. Andre datterselskap av Bokkompaniet er også rammet. Til sammen har Bokkompaniet-sfæren mottatt 56 inkassokrav på til sammen nesten 4 millioner kroner.

I mai melder så datterselskapet Norsk Bokdistribusjon om betalingsstans. Selskapet ser seg ikke lengre i stand til å betjene gammel gjeld og alle pågående leveranser vil nå bli gjort opp etter kontantprinsippet.  Norsk Bokdistribusjon oppgir at den samlede gjelden i selskapet er på over 20 millioner kroner. Igjen er det advokatfirmaet Ro Sommernes som bistår som rådgiver for en ny gjeldsakkord. En orientering med forslag om gjeldsordning skal være klar i løpet av kort tid.

I alle de røde tallene må det imidlertid ha vært stor glede da det i vinter ble offentliggjort at Petter Stordalens Strawberry Publishing hadde kjøpt Bastion Forlag, hvor nå Bokkompaniet offisielt eier mer enn 40 prosent. Kjøpesummen er på flere titalls millioner og mange spør seg hvorfor dette ikke blir reflektert i reduserte inkassokrav.

Hva skjer i Hokksund?

Norsk Bokdistribusjon i Hokksund har vært sentrallageret for Bokkompaniet. Kjernevirksomheten har vært å distribuere bøker til dagligvarehandelen, og selskapet har hatt to store kunder: Europris og Coop. I tillegg har lageret levert systemets egne forlags bøker til Notabene og Boklageret, samt i noen grad, også større bokkampanjer til de samme.

BOK365 har snakket med flere leverandører og aktører som har hatt tilknytning til lageret i Hokksund. Alle vitner om samme hovedinntrykk: grunnleggende mangel på, for ikke å si fravær av, system og rapportering. De store forlagene har vært forsiktige med leveranser til Hokksund, men enkelte mindre og mellomstore kan ha blitt sjarmert av utsiktene til å få bred distribusjon av, for forlaget, betydelige kvanta.

Mindre forlag kan fortelle om flere tusen bøker som tilsynelatende «er blitt borte». Forlaget vet det fysiske antallet som er levert, men antallet reflekteres ikke i salgsoppgavene som har kommet tilbake fra Norsk Bokdistribusjon. Manglende oversikt over gjeldsstørrelser vil med dette kunne komplisere prosessen til Ro Sommersnes i arbeidet med å få på plass en gjeldssanering.

Det viktigste spørsmålet blir imidlertid holdningen til Europris og Coop. Spesielt Europris, forstår vi, har forskuttert betydelige summer for sine bokleveranser – de aller fleste er utgivelser fra Bokkompaniets forlag. I vår kom det imidlertid betydelig returer fra kjeden til lageret på Hokksund. Europris har returrett og skal derfor ha tilbakebetalt.

Det er og var det neppe midler til, verken i Hokksund eller andre steder i systemet.

Hvor er pengene?

BOK365 erfarer at ansatte i Hokksund skal ha fått oppsigelse og beskjed om at lageret – nå uten sin viktigste kunde, Coop – skal legges ned. Det hører til sjeldenhetene at man forsøker seg på gjeldssanering i en virksomhet som likevel skal pakke sammen. En forklaring kan være at Bokkompani-sfæren frykter en bostyrer som nøye vil granske mellomværende mellom de ulike selskapene i konsernet.

Et sted må pengene ha tatt veien?

 

ANDERS NERAAL

 

PS: Bokkompaniet henvendt seg samme dag som kommentaren ble publisert, til redaksjonen og reagerte på at de ikke hadde fått mulighet til samtidig imøtegåelse. Vi hadde uka, før publiseringen, henvendt oss til Bokkompani-systemet for kommentarer i denne saken, uten å få respons – og tolket dette som at de ikke ønsker å uttale seg. Bokkompaniet hevder at dette skyldes e-postproblemer på deres kant. Bokkompaniet ble selvsagt umiddelbart invitert til å korrigere, nyansere og kommentere – eventuelt som hale til denne kommentaren og/eller i intervjus form.