Cappelen Damm anker

"Har ikke deltatt i et slikt samarbeid". Cappelen Damm har bestemt seg for å anke dom i konkurransesaken.

Cappelen Damm har beststemt seg for å anke tingrett-dommen fra juni 2018 dom, i saken som Cappelen Damm og to andre storforlag hadde reist mot Konkurransetilsynet.  Saken gjelder hvorvidt Cappelen Damm har samarbeidet med andre forlag om ikke å bruke Interpress til å levere bøker til Reitan Convenience.

Langvarig «ikke-samarbeid»

Cappelen Damm mener bevisene bekrefter at forlaget ikke har deltatt i et slikt samarbeid, bl.a. ved at Cappelen Damm ikke hadde hatt noe samarbeid med Interpress siden 2008 og at man heller ikke ønsket å innlede noe nytt samarbeid med dem i 2014. Cappelen Damm tok en selvstendig og kommersiell beslutning om at man ikke ønsket å etablere en ny distribusjonskanal gjennom Interpress.

Cappelen Damm mener tingrettens dom gjennomgående beror på uriktig bevisbedømmelse og uriktig rettsanvendelse, og har derfor anket dommen til Borgarting lagmannsrett for å få opphevet vedtaket fra Konkurransetilsynet.

Halvert bot

I slutten av juni falt dommen i sivilsaken Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm hadde anlagt mot Konkurransetilsynet. Tilsynet hadde gitt forlagene bøter på til sammen 32 millioner kroner for ulovlig konkurransesamarbeid, bøter som forlagene nektet å betale. «Med det resultat retten har kommet frem til har ingen av partene vunnet saken», heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag formiddag.

Bøtene ble kraftig nedjustert i Tingretten. Størst reduksjon i overtredelsesgebyret fikk ned fra 9,7 til 3,5 millioner kroner. Gyldendals reduksjon ble på 2,9 millioner til 5 millioner. Cappelen Damm får også 5 millioner i overtredelsesgebyr, men reduksjonen er her på 4,1 millioner – omtrent halvparten av den opprinnelige boten forlagshuset ble ilagt i fjor.